Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Geologia złożowa

Nowe możliwości.

Postęp. Przemysł. Krajobraz.

Już od czasów starożytnych surowce stanowiły źródło dobrobytu i postępu. W przeszłości potrzeba nowych złóż była często siłą napędową postępu technologicznego. Dziś złoża są podstawą do produkcji przemysłowej. Gwarancja dostaw surowców przemysłowych ma wysoką wartość ekonomiczną. Badamy i oceniamy zasoby surowców stałych, gazowych i wód. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności za ludzi, przyrodę i środowisko. Po zamknięciu kopalni opracowujemy plany rekultywacji. Opracowujemy indywidualne projekty dla terenów poeksploatacyjnych.

Rozpoznanie złóż surowców mineralnych

Badanie. Monitorowanie. Ocena.

Złoża są niezbędnymi źródłami dla przetrwania całej gałęzi przemysłu. Zapobiegają one deficytom zasobów. Surowce są bardzo różnorodne, podobnie jak ich złoża. Poszukiwanie złóż jest podstawą skutecznego pozyskiwania surowców. Oferujemy naszym klientom wiedzę geologiczną w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz usługi w zakresie badań technicznych. Gwarantujemy im niezawodne planowanie, monitorowanie i analizę podczas poszukiwań.

Zadanie

 • Badanie złóż
 • Obliczanie zasobów złóż
 • Określanie jakości surowców

Nasze usługi

 • Koncepcje i planowanie prac poszukiwawczych
 • Doradztwo w kwestiach technicznych w procesie poszukiwania
 • Ocena i dokumentacja badań poszukiwawczych, badań w terenie oraz badań laboratoryjnych
 • Modelowanie 3D złóż, na przykład przy pomocy SURPAC

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i lokalna wiedzy na temat zawartości złóż i jakości surowców
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Ocena złóż

Klasyfikacja. Decyzja. Zezwolenie.

Mamy do czynienia z surowcami wszelkiego rodzaju, ciekłymi, stałymi i gazowymi, w dowolnym miejscu na świecie. Odkrywamy złoża, określamy zasoby, planujemy i sporządzamy raporty. Ocena złoża w ramach wstępnego studium wykonalności oraz bankowego ‑studium wykonalności zgodnie ze standardami międzynarodowymi pozwala inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Ważnym kryterium jest wycena zapasów. Pozostałe kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Zadanie

 • Identyfikacja możliwych do wydobycia złóż zasobów zgodnie z aspektami technicznymi i ekonomicznymi
 • Klasyfikacja danych uzyskanych podczas poszukiwań i identyfikacja zasobów złóż zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości

Nasze usługi

 • Projekty robót geologicznych, badania geotechniczne, dokumentacje geologiczne i dodatki do dokumentacji w celu określenia zasobów złóż każdej kopaliny
 • Wiercenia z wykorzystaniem własnych wiertnic
 • Dokumentacje otworowe
 • Ustalenie jakości kopaliny poprzez zastosowanie specjalistycznych badań laboratoryjnych
 • Inwentaryzacje złóż kopalin w układzie administracyjnym lub rejonami określonymi przez Inwestora z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
 • Geologiczną i ekonomiczną analizę bazy surowcowej
 • Projekty zagospodarowania złoża, plany ruch zakładu górniczego
 • Konsultacje przy uzyskiwaniu koncesji na wydobywanie kopaliny i decyzji środowiskowej
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Wykonujemy analizę granulometryczną sitową (krzywa uziarnienia, obliczanie współczynnika filtracji i wskaźnika różnoziarnistości)
 • Określamy zawartość pyłów mineralnych
 • Określamy gęstość objętościową gruntu, szkieletu gruntowego, gęstość właściwą szkieletu gruntowgo
 • Określamy wilgotność naturalną gruntu oraz stopień wilgotności gruntu
 • Określamy porowatość oraz wskaźnik porowatości gruntu
 • Określamy stopień zagęszczenia gruntu
 • Makroskopowo określamy zawartość CaCO3 oraz stan gruntów spoistych

Państwa korzyści

 • Wycena złoża
 • Ekonomiczne kryteria do podejmowania decyzji dot. poszukiwania złóż
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i lokalna wiedza w zakresie zawartości złóż i jakości surowców
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Projekt eksploatacji złóż

Doradztwo. Przygotowanie. Monitorowanie.

Na podstawie wyników poszukiwań złóż opracowujemy techniczne koncepcje wydobycia i zaplanujemy szczegóły pozyskiwania surowców. Przygotowujemy procedury uzyskiwania pozwoleń na pozyskiwanie surowców i towarzyszymy doradzając naszym klientom w procesie ich uzyskiwania.

Zadanie

 • Prowadzenie studiów wykonalności dla wydobywania surowców
 • Usługi planowania dla wydobywania surowców
 • Zapewnienie bezpieczeństwa geotechnicznego podczas prowadzenia prac wydobywczych

Nasze usługi

 • Koncepcje technicznego prowadzenia wydobycia
 • Wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego
 • Szczegółowe planowanie techniczne dla wydobycia surowców
 • Planowanie i kontrolowanie odwadniania górniczego
 • Towarzyszenie podczas procedury uzyskiwania zezwoleń zgodnie z prawem górniczym i wodnym
 • Oszacowanie kosztów i analiza rentowności
 • Obliczanie rezerw i usług dot. zapewnienia bezpieczeństwa

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne postawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i lokalna wiedza w zakresie ubiegania się o pozwolenia zgodnie z prawem górniczym
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Likwidacja kopalń

Ocena. Projekt. Wykorzystanie.

Już rozpoczynając pozyskiwanie surowców, uwzględnia się projekt i wykorzystanie miejsca po zakończeniu wydobycia. Planowanie krajobrazu górniczego po likwidacji wydobycia musi zapewniać stałe bezpieczeństwo oraz bezproblemowe i trwałe wykorzystanie miejsca po procesie wydobywczym. Planując to, brane pod uwagę są geotechniczne, hydrogeologiczne i techniczne czynniki mające wpływ na planowania krajobrazu. Następnie opracowujemy kompleksowy plan restrukturyzacji indywidualnie dla klienta.

Zadanie

 • Planowanie projektu krajobrazu górniczego po zakończeniu wydobycia
 • Zapewnienie stabilności na długą metę
 • Obliczanie odbicia wody gruntowej i opracowanie koncepcji zatapiania
 • Ustalanie z wyprzedzeniem jakości wody w trakcie i po zakończeniu procesu zatapiania wyrobisk górniczych

Nasze usługi

 • Analiza stabilności
 • Modelowanie wody gruntowej w celach przewidzenia wzrostu wód gruntowych i do określenia jakości wody
 • Planowanie techniczne w celu zaplanowania wykorzystania obszarów górniczych po zakończeniu wydobycia
 • Towarzyszenie klientom w procesie uzyskiwania pozwoleń zgodnie z prawem górniczym (dot. planów po zakończeniu wydobycia) oraz pozwoleń zgodnie z prawem wodnym
 • Planowanie infrastruktury do ponownego wykorzystania
 • Analizy szkód górniczych w celu oceny ryzyka w zabytkowych kopalniach
 • Monitorowanie

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner