Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Inżynieria wod-kan

Wykorzystanie zasobów.

Ciepło. Woda. Prąd.

Inżynierowie ds. technologii zaopatrzenia i utylizacji oprócz wiedzy technologicznej muszą także posiadać umiejętności analizy złożonych zagadnień oraz opracowania indywidualnych rozwiązań. Do technologii zaopatrywania i utylizacji zalicza się także energie odnawialne. Prowadzimy doradztwo w zakresie energii geotermalnej i wykorzystania ciepła z podziemia, biogazowni i recyklingu zasobów odnawialnych oraz sieci ciepłowniczych do dystrybucji ciepła.

Infrastruktura wodociągowa

Planowanie. Usuwanie. Dystrybucja.

Czysta woda pitna zapewnia zrównoważony rozwój całych regionów. Surowa woda to woda rzeczna, woda gruntowa lub morska. Jakość wody surowej determinuje rozwiązanie technologiczne dla procesu jej uzdatniania. Troszczymy się o to, aby uzdatniona woda była rozprowadzana i przechowywana w sieciach kanalizacyjnych. W taki sposób woda ta dociera do użytkownika końcowego za pomocą sieci kanalizacyjnej.

Zadanie

 • Planowanie i budowa ujęć wody 
 • Usuwanie studni 
 • Planowanie i budowa stacji uzdatniania wody 
 • Projektowanie i budowa systemów kanalizacyjnych do dystrybucji wody 
 • Planowanie i budowa stacji pompowniczych i zbiorników na wodę

Nasze usługi

 • Stacje ujęć wody
 • Usuwanie studni
 • Stacje uzdatniania wody
 • Sieć kanalizacyjna
 • Stacje pompownicze i zbiorniki

Państwa korzyści

 • Wieloletnie doświadczenie z projektów realizowanych w kraju i za granicą 
 • Doświadczenie w planowaniu stacji dla przedsiębiorstw budowlanych 
 • Bez interfejsów, wszystkie dyscypliny, w tym hydrogeologia, ekspertyzy geologiczne w firmie
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Współpraca regionalna
 • Od oceny stanu wyjściowego po uruchomienie interdyscyplinarne usługi z jednego źródła

Gospodarka wodno-ściekowa

Określenie. Obniżenie. Zapewnienie.

Oczyszczenie i utylizacja ścieków przemysłowych jest wyjątkowo skomplikowane i kosztowne. Ukierunkowana analiza i ocena parametrów wody i ścieków są istotne i pozwalają znacznie obniżyć koszty operacyjne. Do ważnych aspektów gospodarki wodno-ściekowej zalicza się sposób zaopatrzenia w wodę, średnie zużycie wody i skład ścieków. Dzięki nam nasi klienci obniżają koszty produkcji. Ochrona środowiska oznacza dla nas zmniejszenie zużycia wody i powtórne wykorzystania produktów odpadowych. Produkty odpadowe, takie jak piaski, skratki i surowce wtórne, np. osady ściekowe przyczyniają się do produkcji energii.

Zadanie

 • Określenie rodzaju ścieków
 • Kontrola zużycia wody i gospodarki ściekami
 • Kontrola przepływu ścieków i składowisk odpadów
 • Sprawna organizacja oczyszczania ścieków dla przepływających ścieków
 • Tworzenie koncepcji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron

Nasze usługi

 • Określanie rodzaju ścieków
 • Kontrola zużycia wody i gospodarki ściekami
 • Kontrola przepływu ścieków i składowisk odpadów
 • Organizacja oczyszczania ścieków dla przepływających ścieków
 • Koncept dla wszystkich zainteresowanych stron

Państwa korzyści

 • Przejrzystość co do rodzaju ścieków, zaopatrzenia w wodę i zużycia wody
 • Wgląd w przepływu ścieków oraz miejsca awarii
 • Sprawna organizacja oczyszczania ścieków dla przepływających ścieków
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Przemysłowe i miejskie oczyszczalnie ścieków

Planowanie. Optymalizacja. Modernizacja.

Negatywne czynniki oddziaływające na środowisko naturalne coraz bardziej zagrażają źródłom wody pitnej dającej nam życie oraz rzekom i jeziorom. Ścieki przemysłowe są często zanieczyszczone i wymagają wdrożenia środków zaradczych. U nas oczyszczanie ścieków skupia się na wielokrotnym wykorzystaniu ścieków oraz kontroli zanieczyszczeń wody. Dzięki innowacyjnym procesom oczyszczania jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać nasze zasoby do celów komunalnych i przemysłowych, oszczędzając je tym samym.

Zadanie

 • Oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Modernizacja stacji uzdatniania ścieków
 • Optymizacja pracy stacji oczyszczania ścieków
 • Wykorzystanie gazu wysypiskowego

Nasze usługi

 • Doradztwo, ekspertyzy, badania, ustalanie ograniczeń prawnych, podstawowych danych i planowanie wstępne
 • Planowanie projektu, uzyskiwania zezwoleń i jego realizacji
 • Wnioski w zakresie prawa wodnego
 • Określanie zakresu, dokumenty przetargowe, przygotowanie i udział w udzieleniu zamówień
 • Nadzór budowlany i zarządzanie budową oraz kontrola projektu
 • Koordynacja w zakresie BHP
 • Uruchomienie
 • Optymalizacja procesów pracy

Państwa korzyści

 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z władzami udzielającymi pozwoleń
 • Doświadczenie w koordynacji i integracji specjalistów w zakresie technologii i innych dziedzin, jak również inwestorów, właścicieli nieruchomości i mieszkańców
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi z jednego źródła, od planowania po interdyscyplinarną optymalizację pracy

Geotermia

Odkrywanie. Realizacja. Zabezpieczenie.

Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają ocenę ryzyka, minimalizację zagrożeń, zapewniają wysoką jakość realizacji technicznej i naprawy uszkodzonych obiektów. Pomagamy naszym klientom w dokonywaniu właściwych decyzji.

Zadanie

 • Przeprowadzenie studium wykonalności wraz z badaniem geologicznym terenu i sprawdzenie wymagań prawnych 
 • Analiza rentowności przedsięwzięcia ze wskaźnikiem porównawczym z konwencjonalnymi systemami
 • Analiza rozwiązań technicznych i technologicznych dla systemu lokalnego ogrzewania i systemu sieciowego

Nasze usługi

 • Studium pozyskania i zagospodarowania ciepła ziemi
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty robót geologicznych
 • Nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów
 • Ustalanie zasobów wód termalnych, dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych, dokumentacje hydrogeologiczne
 • Koncesje na eksploatację
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych
 • Studium możliwości pozyskiwania i wykorzystania wody termalnej i energii geotermalnej
 • Programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Kosztorysy inwestorskie dla planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Studium wykonalności dla projektów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Wnioski o dofinansowanie

Państwa korzyści

 • Minimalizacja kosztów i zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami energii
 • Zapewnienie długotrwałych, przyjaznych dla środowiska dostaw energii o ograniczonej emisji CO2 
 • Wzrost wartości nieruchomości 
 • Niezawodność planowania dzięki niezawodnym podstawom do podejmowania decyzji i kalkulacji 
 • Profesjonalny i kompetentny nadzór budowlany przez doświadczonych geologów i hydrogeologów 

Energia z odpadów

Planowanie. Wykorzystanie. Budowa.

Oprócz odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej, biogaz jest kolejny istotnym źródłem energii. Wykorzystujemy wiele surowców: gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków, odpady organiczne i surowce odnawialne. Zasoby dostępne w regionie, jak również odpady, które można ponownie wykorzystywać do produkcji energii, można produkować w sposób przyjazny dla środowiska. Szczególna cecha biogazu: Naturalna energii jest pozyskiwana z materiału organicznego i dostarcza ciepła neutralnego względem emisji CO2, potencjału chłodniczego, energii i gazu.

Zadanie

 • Ponowne wykorzystanie zasobów odnawialnych
 • Wdrażanie punktu przyjmowania mobilnych silosów, substratów, miejsc składowania zapasów substratów, fermentera, wtórnego fermentera, stacji oddzielania resztek pofermentacyjnych, stacji osuszania resztek pofermentacyjnych i centralnego magazynu
 • Planowanie i budowa biogazowni lub jej modernizacji w celu dostarczania biogazu do sieci przesyłowych
 • Planowanie i budowa elektrociepłowni blokowej w celu wykorzystania biogazu

Nasze usługi

 • Opracowywanie projektu
 • Ekspertyza
 • Planowanie
 • Realizacja przetargu
 • Zarządzanie budową
 • Nadzór nad budową na miejscu
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Uruchomienie
 • Optymalizacja pracy

Państwa korzyści

 • Przyjazna dla środowiska produkcja energii zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Rozsądne wykorzystanie ścieków i zawartości odpadów
 • Zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami energii
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner