Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Zarządzanie zasobami wód podziemnych

Woda jest życiem.

Planowanie. Zasoby. Modelowanie.

Czysta woda gruntowa i woda źródlana jest najcenniejszym źródłem życia. Naszym celem jest rozpoznanie jej i ochrona. Dlatego prowadzimy poszukiwania wód podziemnych, badamy ich jakość, dokonujemy analizy ryzyka i projektujemy strefy ochronne ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę . Od wielu lat wody gruntowe zajmują integralne miejsce w naszej działalności.

Badania geofizyczne

Pomiar. Interpretacja. Opinia.

Badania geofizyczne stanowią nieinwazyjny sposób poznania budowy geologicznej. Dzięki zróżnicowanemu przewodnictwu elektrycznemu poszczególnych skał możemy, bez konieczności prowadzenia praz wiertniczych, ustalić profil geologiczny w miejscu wykonania badania. W t en sposób obniżamy koszty oceny możliwości ujęcia wód podziemnych, posadowienia obiektów budowlanych, czy oceny szczelności gruntu. Badania geofizyczne są krótkie, nie wymagają trwałego zajęcia terenu i nie pozostawiają śladu po zakończeniu.

Zadanie

 • Uzyskanie opinii na temat profilu geologicznego na pojedynczej działce, wzdłuż projektowanej drogi, czy na obszarze inwestycji budowlanej
 • Opinia geofizyczna stanowi podstawę do dalszych badań i projektów geologicznych, np. dotyczących budowy studni, czy zasad odwodnienia terenu
 • Na podstawie badań geofizycznych można realizować także badania modelowe dotyczące przepływu wód podziemny i migracji w nich zanieczyszczeń

Nasze usługi

 • Pomiary terenowe nowoczesnym zestawem do tomografii elektrooporowej
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonanych prac zawierających m. in. dwuwymiarowe geologiczne przekroje opornościowe

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do interpretacji wyników prac terenowych
 • Szybki dojazd do klienta i krótkie terminy realizacji
 • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów

Projektowanie i budowa ujęć wód podziemnych

Poszukiwanie. Projektowanie. Realizacja.

Sposoby poszukiwania i pozyskiwania wód podziemnych są różne w zależności od przeznaczenia wody, planowanego zapotrzebowania, wymogów jakościowych oraz warunków hydrogeologicznych. Wszystkie te elementy są uwzględniane na etapie projektowania robót geologicznych zmierzających do budowy ujęć wód podziemnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy planowanie i nadzór nad budową studni oraz prawidłowe ustalanie zasobów eksploatacyjnych, a także tworzymy warunki do ochrony prawnej i długotrwałego korzystania z zasobów wód podziemnych.

Zadanie

 • Poszukiwanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych
 • Analiza jakości wód przeznaczonych do spożycia
 • Prognozy trwałości zasobów wód podziemnych (ich ilości i jakości)
 • Tworzenie warunków prawnej ochrony wód

Nasze usługi

 • Badania geofizyczne
 • Projekty robót geologicznych
 • Odwierty studzienne wraz z kompletem badań (próbne pompowania, pobór próbek wody do badań laboratoryjnych)
 • Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych
 • Analizy ryzyka i projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne prognozujące zmiany stanów wód podziemnych i ich jakości lub też dokumentujące zmiany już dokonane (np. na skutek ingerencji w środowisko gruntowo-wodne na działkach sąsiednich)

Państwa korzyści

 • Geolodzy i hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Wieloletnie doświadczenie w pracach prowadzonych w kraju i za granicą
 • Bieżąca współpraca z Klientem w zakresie wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji prac

Monitoring, analiza ryzyka i ochrona ujęć wód podziemnych

Analiza. Pomiar. Ocena.

Badania monitoringowe, tj. systematyczne pomiary i badania stanów i jakości wód podziemnych, umożliwiają ustalenie trendów zmian tych parametrów oraz prognozowanie zmian ilości i jakości kontrolowanych wód. Monitoring umożliwia także ujawnienie przypadków skażenia wód podziemnych i odpowiednio wczesne wdrożenie środków zaradczych. Badania monitoringowe, wraz z modelowaniem matematycznym, są także podstawą do analizy ryzyka i projektowania stref ochronnych ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zadanie

 • Analiza stanów wód podziemnych oraz ich jakości na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ocena wieloletnich trendów zmian stanów i jakości oraz ich konsekwencji dla zaopatrzenia w wodę badanego obszaru
 • Wskazywanie zagrożeń deficytem zasobów w ujęciach wód podziemnych
 • Opracowanie zasad ochrony ujęć wód podziemnych

Nasze usługi

 • Pomiary położenia zwierciadła wody w otworach monitoringowych, pobory próbek do badań laboratoryjnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, prognoz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz bilansu przepływu wód
 • Analizy ryzyka i projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Bazy danych gromadzące dane zbierane w ramach monitoringu
 • Systemy informacji przestrzennej do analizy ryzyka i projektowania stref ochronnych
 • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów

Modelowanie matematyczne przepływu wód podziemnych, bilanse wodnogospodarcze

Inwentaryzacja. Modelowanie. Bilans.

Modelowanie matematyczne stosowane jest jako podstawowe narzędzie obliczeniowe w hydrogeologii. Jest ono rozwijane w naszej firmie od lat 80-tych ubiegłego wieku. W tym czasie wykonaliśmy niezliczoną liczbę modeli regionalnych (dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych, sporządzenia bilansu wodnogospodarczego, ustalenia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zaprojektowania stref ochronnych dużych ujęć wód podziemnych) oraz modeli w skali lokalnej, które posłużyły do ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód termalnych i ujęć służących do zaopatrzenia w wodę pitną. Skonstruowanie modelu matematycznego poprzedza szczegółowa analiza hydrogeologiczna obszaru badań, wykorzystująca wszelkie dostępne materiały archiwalne i własne prace terenowe.

Zadanie

 • Najbardziej wiarygodne narzędzie obliczeniowe, dzięki któremu możliwe jest prognozowanie stanów wód podziemnych (ilości i jakości wód) dla dowolnych okresów czasu, a także analiza bilansu wodnogospodarczego w bliższej lub dalszej przyszłości, w różnych wariantach meteorologicznych (np. prognoza spadku wydajności ujęć wód podziemnych w długich okresach suszy)
 • Możliwość stosowania raz skonstruowanego modelu do wszelkich prognoz perspektywicznych (np. budowa nowych ujęć wód podziemnych, migracja zanieczyszczeń z projektowanych składowisk, itp.)
 • Wyprzedzające wskazywanie deficytu zasobów wód podziemnych w okresach suszy meteorologicznej
 • Modyfikacja kodów źródłowych programów służących do modelowania, która w maksymalnym stopniu dostosowuje oprogramowanie do postawionego zadania

Nasze usługi

 • Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ustalanie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę przez poszczególnych użytkowników wód podziemnych
 • Inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości wód podziemnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia współdziałania ujęć, bilansu przepływu wód, optymalizacji zasobów, itp.

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu modeli matematycznych w różnorodnych warunkach hydrogeologicznych
 • Oprogramowanie, bazy danych i systemy informacji przestrzennej umożliwiające przekazywanie wyników modelowania przyszłym użytkownikom (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, gminy, itp.)
 • Specjaliści modelowania matematycznego z wieloletnim doświadczeniem

Ustalanie i weryfikacja zasobów wodnych, ocena współdziałania wód podziemnych

Inwentaryzacja. Bilans. Optymalizacja.

Dostępne zasoby wód podziemnych analizowane i ustalane są dla jednostek bilansowych o znacznej powierzchni (np. zlewnie rzek, obszary administracyjne). Umożliwiają one prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, której celem jest zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo wód podziemnych wszystkim obecnym i potencjalnym użytkownikom. Wymaga to wszechstronnej analizy warunków formowania się zasobów, nie tylko od strony hydrogeologicznej, ale także z uwzględnieniem zagospodarowania terenu, obecności ognisk zanieczyszczeń oraz priorytetów rozrządu wody. Wszystkie te zadania możliwe są do zrealizowania tylko z wykorzystaniem metodyki modelowania matematycznego, którą od wielu lat rozwijamy w naszej firmie.

Zadanie

 • Minimalizacja kosztów poboru wód podziemnych poprzez modelową optymalizację poboru ze wszystkich ujęć wykorzystujących wody podziemne danej jednostki bilansowej
 • Wskazania do planów zagospodarowania przestrzennego dla ochrony rejonów zasilania zbiorników wód podziemnych
 • Wskazywanie zagrożeń deficytem zasobów wód podziemnych w jednostkach bilansowych
 • Opracowanie zasad ochrony wód podziemnych w jednostkach bilansowych

Nasze usługi

 • Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ustalanie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę przez poszczególnych użytkowników wód podziemnych
 • Inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości wód podziemnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia współdziałania ujęć, bilansu przepływu wód i optymalizacji poborów

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Bazy danych gromadzące dane zbierane w ramach inwentaryzacji ujęć wód podziemnych i ognisk zanieczyszczeń
 • Systemy informacji przestrzennej umożliwiające sporządzanie czytelnych wskazać do planów zagospodarowania przestrzennego
 • Specjaliści modelowania matematycznego z wieloletnim doświadczeniem

Odwodnienia budowlane

Ekspertyzy. Planowanie. Osuszanie.

Odwodnienia budowlane, nawet krótkotrwałe, nie pozostają bez wpływu na stan budynków sąsiadujących. Dlatego koncepcja odwodnienia musi zawierać prognozę obniżenia wód podziemnych nie tylko w obrębie wykopu fundamentowego, ale także na terenach przyległych. Narzędzia stosowane do prognoz odwodnieniowych to z reguły modele matematyczne przepływu wód podziemnych, które mogą być modyfikowane w trakcie trwania odwodnienia. Dzięki temu optymalizowana jest zarówno wielkość poboru wód przez poszczególne studnie odwodnieniowe, jak też liczba tych studni. Oznacza to minimalizację kosztów odwodnienia i ograniczenie ryzyka powstania potencjalnych szkód w postaci np. uszkodzeń budynków.

Zadanie

 • Planowanie, projektowanie i realizacja odwodnień budowlanych
 • Prognozy rozwoju leja depresji w dnie i wokół wykopów
 • Ograniczanie kosztów odwodnienia poprzez modelową optymalizację liczby studni i ich wydajności

Nasze usługi

 • Projekty odwodnień budowlanych
 • Optymalizacja usytuowania studni, wydajności pompowania i czasu jego trwania
 • Nadzór nad prowadzonym odwodnieniem, bieżąca kontrola stanu osuszenia wykopu

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Wysoki poziom sprawdzalności prognoz
 • Współpraca z zespołem projektantów budowlanych
 • Bieżąca współpraca z Klientem w zakresie wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji prac
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner