Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Geotechnika i geologia inżynierska

Budowanie na dobrym gruncie.

Wymagania. Podłoże. Habitat.

Gleba, grunt, ziemia i skały są wokół nas. Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli nie zna się budowy geologicznej na terenie przewidzianym pod inwestycję. Badanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawowym działaniem przed: zakupem działki, projektowaniem fundamentów, budową studni czy instalowaniem oczyszczalni (np. przydomowej). Zapewniamy kompleksowe i prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonujemy: projekty robót geologicznych, prace terenowe (wiercenia własnymi wiertnicami z poborem prób klasy jakości 1-5, sondowania CPT, CPTU, DPL, DMP, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT własnym sprzętem, nadzór geotechniczny) oraz badania geotechniczne we własnym laboratorium. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów liniowych i kubaturowych. Prowadzimy całościowe doradztwo geologiczne. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem dzięki temu nawet w przypadku skomplikowanych wyzwań, oferujemy kompleksowe rozwiązania z jednego źródła. Dokumentowaniem zajmują się osoby posiadające geologiczne uprawnienia branżowe. Nasze doświadczenie zapewnia powodzenie dla projektów naszych klientów.

Laboratorium geotechniczne

Badania. Analizy. Doradztwo.

Laboratoryjne badania gruntów są nieodzownym elementem geotechnicznych terenowych badań geologicznych. Próbki pobrane w trakcie wierceń i sondowań przekazywane są do laboratorium geotechnicznego w celu określenia właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowo-odkształceniowych. Każde badanie laboratoryjne rozpoczyna się od badań makroskopowych dzięki którym określane są: rodzaj i stan gruntu.

Zadanie

 • Wykonywanie analiz gruntu
 • Określenie parametrów gruntu
 • Doradztwo

Nasze usługi

 • Określenie właściwości gruntu
 • Wykonywanie analiz granulometrycznych, określenie właściwości fizycznych oraz badania parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych
 • Analizy sitowe i areometryczne, określenie granic konsystencji, badania gęstości gruntów, badania współczynnika filtracji, badania edometryczne, oznaczanie zawartości substancji organicznej oraz węglanu wapnia, pH gruntu, wskaźnik piaskowy, badania trójosiowe oraz w aparacie bezpośredniego ścinania wykonywane w współpracy z Politechniką Warszawską

Państwa korzyści

 • Interdyscyplinarny zespół, który w zależności od potrzeb jest złożony z ekspertów ds. zanieczyszczonych terenów i bezpieczeństwa techniczno-budowlanego
 • Wieloletnie doświadczenie oraz doświadczony zespół zapewniają jakość i terminową realizację projektów budowlanych naszych klientów

Kartografia

Budowy geologicznej. Warunków hydrogeologicznych. Warunków środowiskowych

Mamy do czynienia z różnymi mapami, które pozwalają zobrazować budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz środowiskowe. Pozwala to na rozpoznanie warunków surowcowych oraz możliwości ich eksploatacji z uwzględnieniem warunków środowiskowych. wszelkiego rodzaju, Pozwala to inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Zadanie

 • Sporządzanie map przedstawiających powierzchniową budowę geologiczną
 • Sporządzanie map przedstawiających warunki występowania wód podziemnych
 • Sporządzanie map przedstawiających dane o wybranych elementach środowiska

Nasze usługi

 • Szczegółowe Mapy Geologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy Geologiczno-Gospodarcze w skali 1:50.000
 • Mapy tematyczne wykonywane zgodnie z zamówieniem Klienta

Państwa korzyści

 • Uzyskanie informacji o budowie geologicznej
 • Uzyskanie informacji o warunkach hydrogeologicznych
 • Uzyskanie informacji o elementach środowiska
 • Określenie zakresu ochrony kopalin, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagospodarowania przestrzennego
 • Określenie obszarów bezkonfliktowego lokalizowania obiektów uciążliwych lub potencjalnie uciążliwych dla środowiska
 • Określenie kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Długoletnie doświadczenie
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Opinie geotechniczne, Projekty robót geologicznych, Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Rozpoznawanie. Planowanie. Zalecenia.

Charakterystyka gruntu i wód gruntowych oraz przydatności terenu pod budowę są ważnymi kryteriami przy zakupie ziemi. Nasi eksperci biorą pod uwagę te kryteria w swoich badaniach. Udzielamy zaleceń dotyczących wyboru właściwego fundamentu i pozwalamy uniknąć problemów i opóźnień w pracach budowlanych. Sporządzamy: projekty robót geologicznych, po zatwierdzeniu których prowadzimy badania gruntu, prace terenowe (wiercenia, sondowania CPT, CPTU i DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, SPT, FVT) i badania laboratoryjne. Po przeprowadzeniu wszystkich badań wykonujemy opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża, projekt geotechniczny lub dokumentację geologiczno-inżynierską podlegającą zatwierdzeniu w urzędzie.

Zadanie

 • Badanie terenu pod budowę i wód gruntowych
 • Określanie właściwości gruntu
 • Ocena przydatności gruntów pod katem posadowienia budynków i budowli
 • Ustalenie poziomu zwierciadła i składu chemicznego wód podziemnych
 • Ustalanie odpowiednich parametrów gruntu
 • Informacje w celu poprawy nośności gruntu

Nasze usługi

 • Projekty robót geologicznych (zawierają zakres projektowanych prac terenowych i laboratoryjnych i podlegają zatwierdzeniu w urzędzie)
 • Opinie geotechniczne (wykonywane dla wszystkich kategorii geotechnicznych i niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie (wykonywane po zrealizowaniu prac określonych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych. Podlegają zatwierdzeniu w urzędzie)
 • Wiercenia otworów geotechnicznych i geologicznych z poborem prób klasy 1-5 (posiadamy 5 wiertnic)
 • Tomografię elektrooporową
 • Badanie rezystywności
 • Sondowania CPT, CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT
 • Polowe badania geotechniczne pod kątem inwestycji
 • Analiza sitowa, areometryczna
 • Granice konsystencji (metoda stożków, aparat casagrande)
 • Gęstość gruntów
 • Współczynnik filtracji
 • Moduły odkształcenia
 • Spójność i kąt tarcia wewnętrznego – badania wykonywane w współpracy z Politechniką Warszawską
 • Zawartość substancji organicznej i węglanu wapnia, pH gruntu
 • Wskaźnik piaskowy

Państwa korzyści

 • Doświadczony zespół inżynierów i geologów
 • W przypadku zanieczyszczeń, możliwość połączenia z ekspertyzami obszarów zanieczyszczonych
 • Wiedza w zakresie lokalnych warunków

Sondowania CPT, CPTU, DPL, wiercenia, projekty posadowienia

Doradztwo. Optymalizacja. Planowanie.

Każdy budynek pozostawia ślady na ziemi. Szczegółowa znajomość lokalnych warunków gwarantuje efektywność projektu budowlanego i chroni środowisko. Nasze doradztwo obejmuje zalecenia dotyczące prowadzenia prac budowlanych. Dzięki naszym zaleceniom fundamenty są bezpieczne i ekonomiczne. Określamy warunki geologiczne, wodne, geotechniczne. Wykonujemy wiercenia metodą ręczną oraz mechaniczną (z zastosowaniem własnego sprzętu wiertniczego), sondowania sondą dynamiczną DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT oraz sondą statyczną CPT, CPTU czy sondami krzyżakowymi SLVT, FVT. Uzyskujemy następujące parametry: stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, stopień plastyczności gruntów spoistych, wskaźnik plastyczności gruntu, wytrzymałość gruntu na ścinanie, współczynnik tarcia, moduł ściśliwości, moduł odkształcenia, współczynnik konsolidacji, współczynnik filtracji, kąt tarcia wewnętrznego, spójność. Wykonujemy również odbiory wykopów płytą VSS i lekką płytą dynamiczną.

Zadanie

 • Prowadzenie doradztwa dla budowniczych, architektów i inżynierów
 • Opracowywanie alternatywnych rozwiązań dla optymalnego fundamentowania
 • Świadczymy usługi w zakresie planowania wstępnego dla specjalnego fundamentowania (np. głębienie szybów, deskowanie ścian wykopów budowlanych)

Nasze usługi

 • Optymalizacja planowania
 • Koncepcje fundamentowania
 • Porównanie koncepcji fundamentowania
 • Obliczenia statyczne

Państwa korzyści

 • Przedstawicielstwo regionalne
 • Współpraca z innymi grupami planowania, np. w zakresie planowania odwadniania i w przypadku zanieczyszczonych terenów
 • 60 lat doświadczenia

Konstrukcje budowlane obiektów specjalistycznych

Koordynacja. Porównanie. Doradztwo.

Oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie planowania do momentu jego realizacji.

Zadanie

 • Doradztwo
 • Konceptualizacja i planowanie środków w zakresie specjalistycznych robót ziemnych
 • Konsultacja planów z wyspecjalizowanymi projektantami i władzami 
 • Prowadzenie przetargów na realizację środków

Nasze usługi

 • Geotechnika
 • Koncepcje i plany zabudowy 
 • Porównania wariantów i analiza rentowności 
 • Współpraca z zespołem architektów i inżynierów w zakresie planowania 
 • Konsultacje z władzami 
 • Specyfikacje usług na potrzeby przetargów 
 • Porównywanie oferentów 
 • Nadzór budowy i monitoring

Państwa korzyści

 • Planowanie, przetargi i nadzór budowy 
 • Interdyscyplinarny zespół, który w zależności od potrzeb jest złożony z ekspertów ds. rozbiórki i demontażu, ekspertów ds. zanieczyszczonych terenów i bezpieczeństwa techniczno-budowlanego
 • Wieloletnie doświadczenie oraz doświadczony zespół zapewniają jakość i terminową realizację projektów budowlanych naszych klientów
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner