Dla środowiska. Dla ludzi.

Suchergebnisse
Beiträge

Inhalt

Planowanie krajobrazu jest dyscypliną naukową ekologiczno-projektową i wiąże się z planowaniem przestrzennym, ekologią, ochroną środowiska i różnymi koncepcjami zagospodarowania. Służy ona jako podstawowe narzędzie centralnego planowania ochrony przyrody i krajobrazu. Z perspektywy terenów i w podejściu interdyscyplinarnym planowanie krajobrazu przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz jest stosowane do kontroli możliwie jak najbardziej ekologicznego kształtowania krajobrazu. Postawiliśmy sobie cel utrzymania wydajności ekosystemu jako podstawy życia ludzi przy pomocy naszego planowania krajobrazu.

Wiele czynników i indywidualne kryteria oceny wpływają na wybór lokalizacji. My uwzględniamy lokalne warunki miejsca i wymagania klienta. W oparciu o cele firmy ustalamy indywidualne wymagania odnośnie do lokalizacji i dostosowujemy je do warunków alternatywnych lokalizacji. Analizujemy wszystkie istotne czynniki, poddajemy ocenie podstaw i badamy alternatywy.

Każdego dnia korzystamy z energii. Mniej lub bardziej świadomie. Zmniejszając nakład na energię, nasi klienci zwiększają końcową efektywność wykorzystania. Dlatego też opracowujemy rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb naszych klientów.

Keine Vorschau verfügbar.

Badania geofizyczne stanowią nieinwazyjny sposób poznania budowy geologicznej. Dzięki zróżnicowanemu przewodnictwu elektrycznemu poszczególnych skał możemy, bez konieczności prowadzenia praz wiertniczych, ustalić profil geologiczny w miejscu wykonania badania. W t en sposób obniżamy koszty oceny możliwości ujęcia wód podziemnych, posadowienia obiektów budowlanych, czy oceny szczelności gruntu. Badania geofizyczne są krótkie, nie wymagają trwałego zajęcia terenu i nie pozostawiają śladu po zakończeniu.

Keine Vorschau verfügbar.

Ostatnie 100 lat dobrobytu społecznego przyczyniło się do degradacji środowiska, w szczególności gleb i wód gruntowych. Zanieczyszczenia zalegają na terenach dawnych zakładów produkcyjnych, na składowiskach odpadów oraz terenach sztucznie zasypanych. Zanieczyszczenia te zagrażają wodom gruntowym i powierzchniowym, roślinom uprawnym i ludzkiemu zdrowiu. W budownictwie zanieczyszczenia te oznaczają dodatkowe koszty ze względu na ustawowy obowiązek ich utylizacji. Władze, właściciele i potencjalni nabywcy potrzebują rzetelnych badań. Jest to jedyny sposób na solidną ocenę potencjału zagrożenia, barier inwestycyjnych i ryzyka związanego z nowym użytkowaniem.

Prawdopodobnie w każdym budynku wybudowanym w XX w. znajdują się zanieczyszczenia, w tym także niebezpieczne materiały – zgodnie z rozporządzeniem o niebezpiecznych substancjach. Nawet jeśli niebezpieczne substancje nie są znane, ich emisja stanowi długotrwałe obciążenie i zagrożenie dla zdrowia użytkowników. W taki sposób powietrze w pomieszczeniu może być skażone formaldehydem. Niewłaściwe obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami podczas rozbiórki lub remontu może prowadzić do uwalniania włókien azbestowych. Niezidentyfikowane zanieczyszczenia pomieszczeń mogą prowadzić do szkód i roszczeń odszkodowawczych. Pragniemy chronić naszych klientów przed takimi wysokimi kosztami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników są dla nas priorytetem. Wysoka absencja i zakłócenia w działalności pociągają za sobą koszty i często, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, mają one fatalne konsekwencje. Wystarczy natomiast wdrożyć przepisy zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, aby uniknąć wypadków i zagrożeń dla zdrowia. Dlatego też opracowujemy środki bezpieczeństwa indywidualnie dla przedsiębiorstwa klienta i monitorujemy ich wdrażanie.

Zdrowe środowisko pracy motywuje pracowników, tworzy uczucie satysfakcji i zwiększa produktywność. I dotyczy to zarówno obszarów produkcyjnych, obszarach wysokiego ryzyka, jak i biur. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne i jednocześnie prowadzi do sukcesu ekonomicznego. Dzieje się tak dlatego, że mniej wypadków i mniej przestojów w pracach oznacza niższe koszty i zwiększa potencjał na zaoszczędzenie pieniędzy w zakresie kosztów ubezpieczenia. Dlatego też pomagamy naszym klientom w koordynowaniu środków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Woda jest podstawą naszej egzystencji. Rzeki i wody śródlądowe są naturalnym siedliskiem flory i fauny. Jednocześnie są one szlakami transportu i popularnymi miejscami wypoczynku i rekreacji. Jednakże rzeki i wody śródlądowe stanowią też zagrożenia. Powodzie mogą mieć katastrofalne skutki. Dlatego my oszczędzamy te zasoby naturalne i wykorzystujemy je w sposób bezpieczny.

Od lat ochrona przeciwpożarowa jest istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy w planowaniu i nadzorowaniu projektów budowlanych. Liczba pożarów prowadzących do wysokich szkód, obrażeń i ofiar śmiertelnych w dalszym ciągu ulega zmniejszeniu. Wraz z naszymi klientami określamy cele ochrony zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. W przypadku specjalnych obiektów, dla których te wymagania nie są zdefiniowane, lub w przypadku znacznych odchyleń, całościowy plan ochrony przeciwpożarowej jest zazwyczaj koniecznością. Opracowujemy wszelkie środki ochrony przeciwpożarowej aż po sporządzenie planu gotowego do realizacji.

Środowisko i warunki życia w dużym stopniu decydują o jakości naszego życia. Rozwój oznacza zmiany. Zrównoważony rozwój środowiska jest wynikiem wielu dużych i małych projektów. Przepisy w zakresie ochrony środowiska i pracy są obszerne i różnią się na całym świecie. Zatem doradztwo środowiskowe ma wiele zastosowań: Identyfikacja zagrożeń, ocena nieruchomości, wczesne wykrywanie szkodliwych dla zdrowia skutków, korporacyjna ochrona środowiska, ocena lokalizacji, pozyskiwanie i wykorzystanie informacji. Śledzimy te zagadnienia, tak aby nasi klienci mogli podejmować właściwe decyzje.

Z należytą starannością także w kontekście środowiska badamy grunty, stan budynków, urządzeń technicznych, ryzyko operacyjne i zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Obszerne i skomplikowane badania wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, strategicznego myślenia i pracy interdyscyplinarnej. My badamy i oceniamy wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenia dla środowiska. W taki sposób dbamy o przejrzystość sytuacji, aby nasi klienci mogli podejmować swoje decyzje.

Oprócz odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej, biogaz jest kolejny istotnym źródłem energii. Wykorzystujemy wiele surowców: gaz fermentacyjny z oczyszczalni ścieków, odpady organiczne i surowce odnawialne. Zasoby dostępne w regionie, jak również odpady, które można ponownie wykorzystywać do produkcji energii, można produkować w sposób przyjazny dla środowiska. Szczególna cecha biogazu: Naturalna energii jest pozyskiwana z materiału organicznego i dostarcza ciepła neutralnego względem emisji CO2, potencjału chłodniczego, energii i gazu.
Keine Vorschau verfügbar.

Recykling i utylizacja odpadów często wymagają pobierania próbek i realizacji badań analitycznych. Separacja materiałów pozwala na zmniejszenie kosztów. Dlatego też badamy materiały pochodzące z rozbiórki oraz podłoże jeszcze przed przystąpieniem do budowy. Pobieramy próbki ze stosów i deklarujemy ich prawidłowość. Znamy wymagania regionalnych władz i przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Nasza firma oferuje planowanie, likwidację i rozbiórkę przyjazną dla środowiska naturalnego, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowaniem najtańszych metod utylizacji. I wszystko to z jednego źródła. Nasza firma jest generalnym wykonawcą dlatego też problemy z interfejsem są dla nas zupełnie obce, ponieważ przyczyniają się one do powstawania opóźnień. Przejmujemy odpowiedzialność za cały projekt, jego terminową realizację i zabezpieczenie kosztów podczas rozbiórki.

Jesteśmy ekspertami od zanieczyszczeń oraz klasycznych i nowatorskich metod rozpoznawania, odnowy i ochrony. Nasze doświadczenie, które nabyliśmy podczas realizacji wielu tysięcy projektów, zapewnia nam niezawodność naszych opinii eksperckich i kosztorysów. Jako generalny wykonawca jesteśmy ekspertem strony trzeciej. W przypadku nowego zastosowania, gwarantujemy spełnienie wszystkich wymagań prawa publicznego w zakresie naprawy w ustalonej cenie i uwzględniając wszystkie pozostałe zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia terenów.

Już od czasów starożytnych surowce stanowiły źródło dobrobytu i postępu. W przeszłości potrzeba nowych złóż była często siłą napędową postępu technologicznego. Dziś złoża są podstawą do produkcji przemysłowej. Gwarancja dostaw surowców przemysłowych ma wysoką wartość ekonomiczną. Badamy i oceniamy zasoby surowców stałych, gazowych i wód. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności za ludzi, przyrodę i środowisko. Po zamknięciu kopalni opracowujemy plany rekultywacji. Opracowujemy indywidualne projekty dla terenów poeksploatacyjnych.

Gleba, grunt, ziemia i skały są wokół nas. Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli nie zna się budowy geologicznej na terenie przewidzianym pod inwestycję. Badanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawowym działaniem przed: zakupem działki, projektowaniem fundamentów, budową studni czy instalowaniem oczyszczalni (np. przydomowej). Zapewniamy kompleksowe i prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonujemy: projekty robót geologicznych, prace terenowe (wiercenia własnymi wiertnicami z poborem prób klasy jakości 1-5, sondowania CPT, CPTU, DPL, DMP, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT własnym sprzętem, nadzór geotechniczny) oraz badania geotechniczne we własnym laboratorium. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów liniowych i kubaturowych. Prowadzimy całościowe doradztwo geologiczne. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem dzięki temu nawet w przypadku skomplikowanych wyzwań, oferujemy kompleksowe rozwiązania z jednego źródła. Dokumentowaniem zajmują się osoby posiadające geologiczne uprawnienia branżowe. Nasze doświadczenie zapewnia powodzenie dla projektów naszych klientów.

Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają ocenę ryzyka, minimalizację zagrożeń, zapewniają wysoką jakość realizacji technicznej i naprawy uszkodzonych obiektów. Pomagamy naszym klientom w dokonywaniu właściwych decyzji.

Istnieje wiele przeszkód, które utrudnia utylizację materiałów budowlanych i odpadów. Dlatego też my doradzamy naszym klientom w zakresie badań środowiskowych, koncepcji recyklingu zgodnie z kryteriami technicznymi i ekonomicznymi. Ponadto koordynujemy interfejsy między partnerami.

Oczyszczenie i utylizacja ścieków przemysłowych jest wyjątkowo skomplikowane i kosztowne. Ukierunkowana analiza i ocena parametrów wody i ścieków są istotne i pozwalają znacznie obniżyć koszty operacyjne. Do ważnych aspektów gospodarki wodno-ściekowej zalicza się sposób zaopatrzenia w wodę, średnie zużycie wody i skład ścieków. Dzięki nam nasi klienci obniżają koszty produkcji. Ochrona środowiska oznacza dla nas zmniejszenie zużycia wody i powtórne wykorzystania produktów odpadowych. Produkty odpadowe, takie jak piaski, skratki i surowce wtórne, np. osady ściekowe przyczyniają się do produkcji energii.

Hazard maps for heavy rain are the most important basis for structural measures to reduce the risk of flooding, precautionary planning and crisis management.
Keine Vorschau verfügbar.
Keine Vorschau verfügbar.

Czysta woda pitna zapewnia zrównoważony rozwój całych regionów. Surowa woda to woda rzeczna, woda gruntowa lub morska. Jakość wody surowej determinuje rozwiązanie technologiczne dla procesu jej uzdatniania. Troszczymy się o to, aby uzdatniona woda była rozprowadzana i przechowywana w sieciach kanalizacyjnych. W taki sposób woda ta dociera do użytkownika końcowego za pomocą sieci kanalizacyjnej.

W naszym współczesnym świecie otaczające nas budynki zbudowane są z betonu, stali, drewna lub innych materiałów. Struktury te składają się na naszą jakość życia. Wspieramy naszych klientów w ich projektach budowlanych.

Wzajemne oddziaływanie ludzi, towarów i informacji jest warunkiem postępu technicznego. Ciągła praca na rzecz poprawy struktury mobilności, która spełnia ten warunek, przyczynia się do tego postępu. Skupiamy się na wszystkich zainteresowanych stronach i działamy w sposób zrównoważony, oszczędnych i skuteczny.

Planowanie ochrony środowiska opiera się na koncepcie pożądanego stanu środowiska i żyjących w nim ludzi. Planowanie ochrony środowiska zapewnia koordynację poszczególnych instrumentów i zintegrowanej polityki ochrony środowiska we wszystkich obszarach, takich jak planowanie przestrzenne, planowanie indywidualne oraz oceny oddziaływania na środowisko. My uwzględniamy aspekty ekologiczne i społeczne i w ten sposób zapewniamy i osiągamy zrównoważony rozwój.

Inżynierowie ds. technologii zaopatrzenia i utylizacji oprócz wiedzy technologicznej muszą także posiadać umiejętności analizy złożonych zagadnień oraz opracowania indywidualnych rozwiązań. Do technologii zaopatrywania i utylizacji zalicza się także energie odnawialne. Prowadzimy doradztwo w zakresie energii geotermalnej i wykorzystania ciepła z podziemia, biogazowni i recyklingu zasobów odnawialnych oraz sieci ciepłowniczych do dystrybucji ciepła.

Keine Vorschau verfügbar.

Mamy do czynienia z różnymi mapami, które pozwalają zobrazować budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz środowiskowe. Pozwala to na rozpoznanie warunków surowcowych oraz możliwości ich eksploatacji z uwzględnieniem warunków środowiskowych. wszelkiego rodzaju, Pozwala to inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Realizacja planów wymaga nadzoru budowlanego. Nieustannie sprawdzamy zgodność z wymaganiami określonymi w procesie planowania, rozwiązujemy nieprzewidziane problemy i przejmujemy zadania za naszych klientów. Na koniec wręczamy im szczegółowy raport z naszych działań. W taki sposób mogą oni później udowodnić zgodność ze wszystkimi przepisami prawnymi.

Oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie planowania do momentu jego realizacji.
Keine Vorschau verfügbar.

Wstępnie wykorzystane działki wiążą się z ryzykiem skażenia lub zanieczyszczenia. Uwzględniamy to podczas przeprowadzania transakcji zakupu gruntów i projektów inwestycyjnych. Ważnym elementem składowym jest due diligence w zakresie wpływu na środowisko (EDD) lub ocena stanu środowiska na miejscu (ESA) fazy I / II. Obliczamy dla klientów ryzyko w związku z wykorzystaniem oraz określamy bariery inwestycyjne.

Laboratoryjne badania gruntów są nieodzownym elementem geotechnicznych terenowych badań geologicznych. Próbki pobrane w trakcie wierceń i sondowań przekazywane są do laboratorium geotechnicznego w celu określenia właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowo-odkształceniowych. Każde badanie laboratoryjne rozpoczyna się od badań makroskopowych dzięki którym określane są: rodzaj i stan gruntu.

Już rozpoczynając pozyskiwanie surowców, uwzględnia się projekt i wykorzystanie miejsca po zakończeniu wydobycia. Planowanie krajobrazu górniczego po likwidacji wydobycia musi zapewniać stałe bezpieczeństwo oraz bezproblemowe i trwałe wykorzystanie miejsca po procesie wydobywczym. Planując to, brane pod uwagę są geotechniczne, hydrogeologiczne i techniczne czynniki mające wpływ na planowania krajobrazu. Następnie opracowujemy kompleksowy plan restrukturyzacji indywidualnie dla klienta.

Keine Vorschau verfügbar.

Modelowanie matematyczne stosowane jest jako podstawowe narzędzie obliczeniowe w hydrogeologii. Jest ono rozwijane w naszej firmie od lat 80-tych ubiegłego wieku. W tym czasie wykonaliśmy niezliczoną liczbę modeli regionalnych (dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych, sporządzenia bilansu wodnogospodarczego, ustalenia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zaprojektowania stref ochronnych dużych ujęć wód podziemnych) oraz modeli w skali lokalnej, które posłużyły do ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód termalnych i ujęć służących do zaopatrzenia w wodę pitną. Skonstruowanie modelu matematycznego poprzedza szczegółowa analiza hydrogeologiczna obszaru badań, wykorzystująca wszelkie dostępne materiały archiwalne i własne prace terenowe.

Zasada brzmi: najpierw przeprowadź pomiary, a następnie działaj. Dokładna znajomość danych dotyczących lokalizacji jest niezbędna niemalże dla każdego projektu budowlanego i wielu innych projektów. Dlatego też my zbieramy dane dla naszych klientów, stosując przy tym najkorzystniejsze metody, i w miarę potrzeb integrujemy je w systemach informacji przestrzennej (GIS). Spektrum naszego działania obejmuje pomiary GPS, pomiary przy użyciu tachymetru i niwelatora, jak również skanera laserowego. Stosujemy najnowsze technologie dla efektywnej realizacji projektów naszych klientów, które pozwalają nam zaoszczędzić ich czas i pieniądze.

Badania monitoringowe, tj. systematyczne pomiary i badania stanów i jakości wód podziemnych, umożliwiają ustalenie trendów zmian tych parametrów oraz prognozowanie zmian ilości i jakości kontrolowanych wód. Monitoring umożliwia także ujawnienie przypadków skażenia wód podziemnych i odpowiednio wczesne wdrożenie środków zaradczych. Badania monitoringowe, wraz z modelowaniem matematycznym, są także podstawą do analizy ryzyka i projektowania stref ochronnych ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zanieczyszczone materiały na budowach wymagają monitorowania i właściwego zarządzania w ramach projektu. W przypadku dużych ich ilości, staje się to wręcz koniecznością. Dlatego też my przejmujemy monitoring techniczny w zakresie BHP. Zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dot. odpadów. Unikamy niepotrzebnych kosztów. Posiadamy praktyczne doświadczenie, które zdobyliśmy przy pracy na tysiącach placach budowy.

Keine Vorschau verfügbar.
Keine Vorschau verfügbar.

W dzisiejszych czasach decyzje są złożone. Często sytuacje są trudne do przewidzenia. Należy dokonać analizy słabych i mocnych stron. Każda transakcja dotycząca nieruchomości wymaga określenia i ilościowego oszacowania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Tylko wtedy, gdy problemy znane są z góry, można uniknąć dodatkowych kosztów. Gwarantujemy naszym klientom dokładną analizę tych zagadnień.

Analiza wpływu na środowisko naturalne jest głównym instrumentem polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska. Projekty mające potencjalnie wpływ na środowisko są sprawdzane pod kątem jakości ich wpływu. W ramach uzyskiwania zezwolenia od władz, ocena oddziaływania na środowisko jest czynnikiem decyzyjnym w kwestii uzyskania pozwolenia do realizację projektu. Jest to pierwsza przeszkoda w realizacji projektu. Przy pomocy naszego szczegółowego opisu potencjalnego wpływu projektu na środowisko, koncepcji wdrożenia odpowiednich środków oraz opisowi wariantów udaje nam się unikać niepowodzenia projektu ze względu na jego wpływ na środowisko.

Do zanieczyszczeń terenu zalicza się przykładowo sytuowanie nowych składowisk zanieczyszczeń na starych składowiskach i miejscach zanieczyszczonych tj. na terenie byłych fabryk przemysłowych, w których stosowano chemikalia. Zanieczyszczenia terenu mogą powodować zagrożenia dla wód gruntowych, powierzchniowych, roślin uprawnych, a także dla naszego zdrowia. Dlatego systematycznie badamy i oceniamy tereny, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zanieczyszczone, zgodnie z federalną ustawą o ochronie gleb (BBodSchG) oraz rozporządzeniem o ochronie gleb i terenach zanieczyszczonych (BBodSchV). Zawsze przeprowadzamy badanie indywidualnych przypadków i określamy indywidualny zakres działania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Zanieczyszczone gleby, skażone tereny i budynki, emisje i bezpieczeństwo produktów oraz pracy zagrożone zanieczyszczeniami zmniejszają wartości produktów i nieruchomości. Należy zatem identyfikować i określać zawartość substancji chemicznych. Zagrożenia są często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to w szczególności połączonej ekspozycji na koktajle substancji toksycznych. Nasza ocena ryzyka toksykologicznego sprawdza ustawowe progi ryzyka, na przykład, ryzyko zachorowania na raka w skali IRS 10E-5. Dla niedopuszczalnych zagrożeń i niebezpieczeństw definiujemy cele działania na miejscu, jak również cele jakościowe i środki zaradcze. Wspieramy naszych klientów w ocenie ryzyka.

Mamy do czynienia z surowcami wszelkiego rodzaju, ciekłymi, stałymi i gazowymi, w dowolnym miejscu na świecie. Odkrywamy złoża, określamy zasoby, planujemy i sporządzamy raporty. Ocena złoża w ramach wstępnego studium wykonalności oraz bankowego ‑studium wykonalności zgodnie ze standardami międzynarodowymi pozwala inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Ważnym kryterium jest wycena zapasów. Pozostałe kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Gdy projekty budowlane i czynności związane z ich planowaniem wpływają na siedliska rzadkich roślin i zwierząt objętych ochroną, należy wziąć pod uwagę wymogi prawne dotyczące ochrony gatunkowej. Na samym początku czynności związanych z planowaniem projektu oceniamy, czy nasze działania mogą mieć wpływ na dane gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedliska. W takim przypadku specjaliści badają zakres konfliktu i wskazują sposoby, aby zadbać o ochronę dotkniętych gatunków. Wdrożenie środków ochrony gatunkowej obejmuje możliwości związane z projektem i wymogi urzędowe. Działania te mogą wymagać czasu. Wczesne rozpoznanie ewentualnych konfliktów pozwala uniknąć niepożądanych opóźnień w harmonogramie projektu.

Zrównoważona ochrona atmosfery, wód, gleby i organizmów żywych jest naszym celem. Ochrona klimatu i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska pozwalają na utrzymanie przyjaznego dla życia środowiska. Z perspektywy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, wymagania prawne w tym zakresie są minimalne. Proaktywne koncepcje ochrony środowiskowa oferują potencjał na zaoszczędzenie pieniędzy i przewagę nad konkurencją. Dlatego też my planujemy i optymalizujemy poszczególne koncepcje ochrony środowiska dla naszych klientów i pomagamy w ich realizacji.

Odwodnienia budowlane, nawet krótkotrwałe, nie pozostają bez wpływu na stan budynków sąsiadujących. Dlatego koncepcja odwodnienia musi zawierać prognozę obniżenia wód podziemnych nie tylko w obrębie wykopu fundamentowego, ale także na terenach przyległych. Narzędzia stosowane do prognoz odwodnieniowych to z reguły modele matematyczne przepływu wód podziemnych, które mogą być modyfikowane w trakcie trwania odwodnienia. Dzięki temu optymalizowana jest zarówno wielkość poboru wód przez poszczególne studnie odwodnieniowe, jak też liczba tych studni. Oznacza to minimalizację kosztów odwodnienia i ograniczenie ryzyka powstania potencjalnych szkód w postaci np. uszkodzeń budynków.

Charakterystyka gruntu i wód gruntowych oraz przydatności terenu pod budowę są ważnymi kryteriami przy zakupie ziemi. Nasi eksperci biorą pod uwagę te kryteria w swoich badaniach. Udzielamy zaleceń dotyczących wyboru właściwego fundamentu i pozwalamy uniknąć problemów i opóźnień w pracach budowlanych. Sporządzamy: projekty robót geologicznych, po zatwierdzeniu których prowadzimy badania gruntu, prace terenowe (wiercenia, sondowania CPT, CPTU i DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, SPT, FVT) i badania laboratoryjne. Po przeprowadzeniu wszystkich badań wykonujemy opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża, projekt geotechniczny lub dokumentację geologiczno-inżynierską podlegającą zatwierdzeniu w urzędzie.

Szczególne zagrożenie wypadkami istnieje na budowach oraz obszarach bezpośrednio je otaczających. Odpowiedzialność za nie spoczywa na inwestorach. Dlatego też my zapewniamy szczegółowe planowanie bezpieczeństwa, ścisłe wdrożenie wszystkich środków i stałą komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zadania te są prowadzone przez naszego koordynatora BHP.

Keine Vorschau verfügbar.

Ochrona i projektowanie zbiorników wodnych są wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Zatwierdzane są projekty, które zapewniają równowagę wodną, środowiska naturalnego i krajobrazu lub interes publiczny. Wszystkie środki wymagają zatwierdzenia przez władze. Wykorzystujemy przestrzenie do działania w celu zmniejszenia kosztów konserwacji zbiorników wodnych. Uregulowany spływ wody i poprawa stanu ekologicznego są przy tym dla nas koniecznością.

Na podstawie wyników poszukiwań złóż opracowujemy techniczne koncepcje wydobycia i zaplanujemy szczegóły pozyskiwania surowców. Przygotowujemy procedury uzyskiwania pozwoleń na pozyskiwanie surowców i towarzyszymy doradzając naszym klientom w procesie ich uzyskiwania.

Ulice i drogi są jednymi z naturalnych elementów naszego codziennego krajobrazu. Troszczymy się o ekonomiczną infrastrukturę drogową spełniającą swoje funkcje oraz zaspokajającą krótko- i długoterminowe wymagania.

Sposoby poszukiwania i pozyskiwania wód podziemnych są różne w zależności od przeznaczenia wody, planowanego zapotrzebowania, wymogów jakościowych oraz warunków hydrogeologicznych. Wszystkie te elementy są uwzględniane na etapie projektowania robót geologicznych zmierzających do budowy ujęć wód podziemnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy planowanie i nadzór nad budową studni oraz prawidłowe ustalanie zasobów eksploatacyjnych, a także tworzymy warunki do ochrony prawnej i długotrwałego korzystania z zasobów wód podziemnych.

Regionalne cele gospodarcze inwestycyjnej polityki infrastruktury są osiągalne jedynie w przypadku dokładnego planowania infrastruktury. Planowanie infrastruktury wpływa na konkurencyjność regionów, promowanie wzrostu gospodarczego oraz poprawę sytuacji środowiskowej regionu. Indywidualne wyzwania regionu i jego terenów są dla nas dobrze znane. To sprawia, że jesteśmy świetnym ekspertem dla aktualnych i przyszłych projektów planowania infrastruktury.

Przed wdrożeniem środków niezbędne jest szczegółowe planowanie. Plan uzyskania zezwolenia jest niezbędny do wniosku o rozbiórkę. Przedsiębiorstwa biorące udział w procesie potrzebują szczegółowego projektu jego realizacji. Specyfikacja usług jest kluczem do skalkulowania ofert i porównywania efektywności. My przejmujemy za naszych klientów zadania związane z planowaniem rozbiórki.

Poprzez strategie zarządzania terenem, niewykorzystane jak dotąd obszary są wykorzystywane do projektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Dotyczy to zarówno ugorów, jak również obszarów zabudowanych, których przeznaczenie ulega zmianie. Dlatego też wspieramy naszych klientów w planowaniu zarządzania tymi obszarami i zaopatrywaniu ich w niezbędne obiekty infrastrukturalne.

Europejska dyrektywa ws. emisji przemysłowych (IED i report o stanie wyjściowym oznaczają nowe obowiązki dla operatorów elektrowni i przemysłu. Dyrektywa IED weszła w życie w listopadzie 2010 roku. Jej celami są dostosowywanie standardów ochrony środowiska na obszarze UE i unikanie konkurencyjnych nierówności w tym zakresie. Wraz z wejściem w życie dyrektywy IED przyjęto rozporządzenia 4 i 9 BlmSchV. Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu wszystkich środków wymaganych w myśl dyrektywy IED.

Keine Vorschau verfügbar.
Negatywne czynniki oddziaływające na środowisko naturalne coraz bardziej zagrażają źródłom wody pitnej dającej nam życie oraz rzekom i jeziorom. Ścieki przemysłowe są często zanieczyszczone i wymagają wdrożenia środków zaradczych. U nas oczyszczanie ścieków skupia się na wielokrotnym wykorzystaniu ścieków oraz kontroli zanieczyszczeń wody. Dzięki innowacyjnym procesom oczyszczania jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać nasze zasoby do celów komunalnych i przemysłowych, oszczędzając je tym samym.

W ramach planowania przestrzennego, sprawozdania dotyczące środowiska opisują i oceniają wyniki oceny środowiska przeprowadzonej podczas sporządzania planów. W pierwszej kolejności przedstawione są cele ochrony środowiska związane z planowaniem przestrzennym. Na tej podstawie możemy określić potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego jakie może pociągać za sobą realizacja planów użytkowania gruntów i zabudowy. Następnie planujemy badanie alternatywne i opracowujemy środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie lub zrekompensowanie negatywnych wpływów. Wynik raportu środowiskowego należy uwzględnić podczas rozważania interesów konkurencyjnych. Raporty środowiskowe firm i instytucji opisują cele, działania i wyniki. Ochrona środowiska jest przy tym częścią polityki informacyjnej i marketingu. W naszych raportach środowiskowych wyjaśnimy politykę środowiskową firmy, opisując zastosowany zestaw wytycznych w zakresie ochrony środowiska i stopień realizacji celu jak również czas realizacji.

W ramach planowania przestrzennego, sprawozdania dotyczące środowiska opisują i oceniają wyniki oceny środowiska przeprowadzonej podczas sporządzania planów. W pierwszej kolejności przedstawione są cele ochrony środowiska związane z planowaniem przestrzennym. Na tej podstawie możemy określić potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego jakie może pociągać za sobą realizacja planów użytkowania gruntów i zabudowy. Następnie planujemy badanie alternatywne i opracowujemy środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie lub zrekompensowanie negatywnych wpływów. Wynik raportu środowiskowego należy uwzględnić podczas rozważania interesów konkurencyjnych. Raporty środowiskowe firm i instytucji opisują cele, działania i wyniki. Ochrona środowiska jest przy tym częścią polityki informacyjnej i marketingu. W naszych raportach środowiskowych wyjaśnimy politykę środowiskową firmy, opisując zastosowany zestaw wytycznych w zakresie ochrony środowiska i stopień realizacji celu jak również czas realizacji.

Życie podlega ciągłym zmianom, w każdym momencie i pod różnymi względami. Na obszarach niezabudowanych powstają nowe obiekty i budynki. W innym miejscu obszary dawnych składowisk odpadów są likwidowane, rekultywowane i ponownie wdrażane do obiegu gospodarczego jako obszary zielone.

Rekultywacja terenów zdegradowanych służy rewaloryzacji środowiska miejskiego i odnowie gleb oraz stanowi integralną część projektów urbanistycznych i rewitalizacyjnych. Oferujemy kompleksową realizację projektów rekultywacji i trwałą integrację nieużytków lub terenów użytkowych z otaczającym środowiskiem.

Jeśli ocena zagrożenia wskazuje na konieczność wszczęcia działań, my znajdziemy najlepszą i proporcjonalną metodę odnowy (zabezpieczenie i dekontaminacja). W pierwszej kolejności opracowywane są iteracyjnie proporcjonalne cele odnowy dla danego przypadku, a następnie opcje metod odnowy oraz analiza kosztów i opłacalności. Tworzymy plany zatwierdzania i implementacji. Pomagamy Ci przy tym podejmować właściwe decyzje. Nadzorujemy i kierujemy realizacją odnowy. Przejmujemy odpowiedzialność.

Prawdopodobnie w każdy budynku zbudowany w XX wieku znajdują się szkodliwe substancje budowlane, w tym niebezpieczne substancje zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych. Nie zawsze oznacza to konieczność podjęcia środków zaradczych. Zwalnianie z ograniczeń prawnych , np. dla mocno związanych wyrobów azbestowych i syntetycznych włókien mineralnych sklasyfikowanych jako rakotwórcze, tzw. stare włókna mineralne sztuczne. Konieczność podjęcia działań zaradczych istnieje w przypadku szkodliwych substancji budowlanych podczas rozbiórki, zarządzania nimi na przykład podczas renowacji, w wyniku wypadków wskutek niewłaściwego obchodzenia się z azbestem lub przy zbyt wysokim poziomie zagrożenia dla użytkowników lub osób trzecich. Pomagamy naszym klientom ocenić potrzebę podjęcia działań zaradczych.

Stare zakłady przemysłowe, opuszczone tereny przemysłowe i handlowe, mieszkalne wieże z lat 60. lub budynki biurowe pochodzące z początku lat 70. ubiegłego wieku nie spełniają już dzisiejszych wymagań. Naszym pierwszym zadaniem jest wykrycie szkodliwych substancji pochodzących z projektów budowlanych i zanieczyszczeń w związku z użytkowaniem. Na tej podstawie opracowujemy proces konserwacji i odnowy oparty na wiodących potrzebach. Równolegle planujemy rozbiórkę z zachowaniem przepisów ochrony pracy i emisji. Od koncepcji demontażu poprzez planowanie realizacji i uzyskania zezwolenia, po uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Do przetargu na realizację projektu tworzymy specyfikacje usług i wspieramy naszych klientów wraz z zespołem profesjonalistów podczas przyznawania zadań. Prowadzimy utylizację, staramy się sprostać wyzwaniom zarządzania organizacją i nadzorem prac demontażowych. Usługi te świadczone są przez nas jako generalnego wykonawcę po stałej, ustalonej cenie.

Szkodliwe substancje budowlane stanowią ryzyko podczas rozbiórki, po przebytych awariach i są nietolerowanym zagrożeniem dla użytkowników lub osób trzecich. Podnoszą one koszty i uniemożliwiają dotrzymanie terminów realizacji prac. W związku z tym w takich przypadkach niezbędna jest odnowa. Przed demontażem zajmujemy się także interdyscyplinarnie badaniem konstruktywnych wymagań, takich jak: połączenia zamknięte siłowo z sąsiednimi budynkami, wspólne ściany, konieczność korzystania z sąsiedniego budynku poprzez podpory. Pomagamy naszym klientom we wczesnej identyfikacji i eliminacji zagrożeń.

Złoża są niezbędnymi źródłami dla przetrwania całej gałęzi przemysłu. Zapobiegają one deficytom zasobów. Surowce są bardzo różnorodne, podobnie jak ich złoża. Poszukiwanie złóż jest podstawą skutecznego pozyskiwania surowców. Oferujemy naszym klientom wiedzę geologiczną w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz usługi w zakresie badań technicznych. Gwarantujemy im niezawodne planowanie, monitorowanie i analizę podczas poszukiwań.

Każdy budynek pozostawia ślady na ziemi. Szczegółowa znajomość lokalnych warunków gwarantuje efektywność projektu budowlanego i chroni środowisko. Nasze doradztwo obejmuje zalecenia dotyczące prowadzenia prac budowlanych. Dzięki naszym zaleceniom fundamenty są bezpieczne i ekonomiczne. Określamy warunki geologiczne, wodne, geotechniczne. Wykonujemy wiercenia metodą ręczną oraz mechaniczną (z zastosowaniem własnego sprzętu wiertniczego), sondowania sondą dynamiczną DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT oraz sondą statyczną CPT, CPTU czy sondami krzyżakowymi SLVT, FVT. Uzyskujemy następujące parametry: stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, stopień plastyczności gruntów spoistych, wskaźnik plastyczności gruntu, wytrzymałość gruntu na ścinanie, współczynnik tarcia, moduł ściśliwości, moduł odkształcenia, współczynnik konsolidacji, współczynnik filtracji, kąt tarcia wewnętrznego, spójność. Wykonujemy również odbiory wykopów płytą VSS i lekką płytą dynamiczną.
Keine Vorschau verfügbar.
Keine Vorschau verfügbar.

Okresy i możliwości przechowywania materiałów na budowach są często niewystarczające. Dlatego też my z wyprzedzeniem określamy różne partie materiału i rodzaje odpadów. Dbamy o zatwierdzenia pośrednich miejsc składowania, dróg utylizacji odpadów i recyklingu i na tej podstawie tworzymy koncepcję utylizacji. Pełna koncepcja utylizacji odpadów gwarantuje planowanie miejsca pracy i zmniejsza koszty.

Po dokonaniu przeglądu stanu gleby, definiujemy na poziomie krajowym i regionalnym cele dotyczące koncepcji ochrony gleby. Następnie sporządzamy plany komunalne i środowiskowe. Plan działania opiera się na informacjach terytorialnych oraz własnych dokumentów dotyczących planowania.

Dzięki Big Data wartość właściwych informacji znacznie wzrasta. Big Data umożliwia tworzenie udanych koncepcji i pozyskiwanie udziałów na rynku. Jest to możliwe, tylko jeśli nasi klienci są w stanie kontrolować nadmiar informacji. Niepewność i brak doświadczenia z systemami informacji prowadzą do trwonienia potencjału i ograniczają konkurencyjność. Kompetentnie wspieramy naszych klientów w korzystaniu z systemów informacji, dzięki czemu mogą oni sprawnie zbierać i analizować dane.

Systemy informacji przestrzennej (GIS) przedstawiają wizualnie obiekty w przestrzeni i łączą je z bazą danych. Zarządzanie, analizowanie i wizualizacja w sposób wyraźny i sprawny przy pomocy GIS obszernych danych różnego rodzaju. GIS oferuje indywidualne rozwiązania dla dostawców i przedsiębiorstw utylizacyjnych, architektów przestrzeni i krajobrazu, jak również jednostek organizacyjnych ds. środowiska zakładów przemysłowych. Nasi klienci określają wymagania, a my oferujemy modułowy system informacji przestrzennej, który je spełnia.

Systemy informacji o środowisku naturalnym są to systemy GIS i bazy danych służące do zbierania i analizy danych środowiskowych. Zwłaszcza w przypadku monitoringu środowiska w sposób ciągły gromadzona jest duża ilość danych. Wiele z tych danych ma charakter przestrzenny. Systemy informacji o środowisku zbierają dane w sposób spójny i umożliwiają dokonywanie nowych analiz i ocen. Nasze systemy informacji o środowisku pozwalają naszym klientom na zwiększenie ich wydajności. Wspieramy ich przy tym, pomagając uzyskać nowy wgląd w sytuację środowiska naturalnego.

Nawet przy wysokim odzysku odpadów gospodarka odpadami w dalszym ciągu będzie potrzebowała w przyszłości składowisk. Frakcje odpadów lub pozostałości z odpadów są w dalszym ciągu klasyfikowane do klas I-III ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Odpady przemysłowe mogą być osadzane na składowiskach niższych klas w zależności od zawartości zanieczyszczeń. Pomagamy naszym klientom w rozbudowie istniejących składowisk oraz wyszukiwaniu nowych lokalizacji.

Keine Vorschau verfügbar.

Dostępne zasoby wód podziemnych analizowane i ustalane są dla jednostek bilansowych o znacznej powierzchni (np. zlewnie rzek, obszary administracyjne). Umożliwiają one prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, której celem jest zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo wód podziemnych wszystkim obecnym i potencjalnym użytkownikom. Wymaga to wszechstronnej analizy warunków formowania się zasobów, nie tylko od strony hydrogeologicznej, ale także z uwzględnieniem zagospodarowania terenu, obecności ognisk zanieczyszczeń oraz priorytetów rozrządu wody. Wszystkie te zadania możliwe są do zrealizowania tylko z wykorzystaniem metodyki modelowania matematycznego, którą od wielu lat rozwijamy w naszej firmie.

Keine Vorschau verfügbar.
Keine Vorschau verfügbar.

W celu zapewnienia płynnego przebiegu, a tym samym opłacalnego projektu, na wczesnym etapie uwzględniamy wszystkie specyficzne dla klienta prawne i techniczne wymogi wynikające z ustawy BImSchG i towarzyszących dziedzin prawa.

W ustawie BImSchG zawarto odpowiednie obszary prawne w jednym procesie dotyczącym zezwoleń. Od ponad 20 lat kierujemy tym złożonym procesem jako eksperci w zakresie procesów dotyczących zezwoleń w sektorze ochrony środowiska i substancji zanieczyszczających wodę. Od planowania po oddanie do użytku: wszystko od jednego dostawcy!

Środowiskowa wycena nieruchomości jest złożonym i zmiennym pakietem usług. Dotyczy to każdego etapu w cyklu życia nieruchomości: budowa, eksploatacja, leasing i rutynowa konserwacja, kupno i sprzedaż, rekonstrukcja lub rozbiórka. Zawsze ważne jest niezawodne zidentyfikowanie zagrożeń środowiskowych, ich ocena oraz wdrażanie odpowiednich działań. Dlatego też my oferujemy naszym klientom indywidualne rozwiązania dopasowane do rodzaju nieruchomości i etapu w cyklu.

Keine Vorschau verfügbar.

Często płacimy wysoką cenę za postęp technologiczny i przemysłowy, który obserwujemy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Nieostrożne obchodzenie się z chemikaliami i odpadami może skutkować powstaniem zanieczyszczeń. Brak odpowiednio zaplanowanych urządzeń bezpieczeństwa oraz procesów pracy również dziś stanowi zagrożenie dla naszych gleb. Dzięki naszej rozległej wiedzy jesteśmy wstanie opanować te ryzyka.

Czysta woda gruntowa i woda źródlana jest najcenniejszym źródłem życia. Naszym celem jest rozpoznanie jej i ochrona. Dlatego prowadzimy poszukiwania wód podziemnych, badamy ich jakość, dokonujemy analizy ryzyka i projektujemy strefy ochronne ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę . Od wielu lat wody gruntowe zajmują integralne miejsce w naszej działalności.

Keine Vorschau verfügbar.
Keine passenden Inhalte gefunden.
Unsere Standorte

GEYSER HPC S.A.U.
Avda Iparragirre 80 1º Dcha
48940 Leioa (Bizkaia)
Spain (Hiszpania)
HPC AG
Zoostraße 2 – 4
26789 Leer (Ostfriesland)
Germany (Niemcy)
HPC AG
Porschestraße 2
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany (Niemcy)
HPC AG
Neumarkt 7–11
47119 Duisburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
HPC AG
Tinnumer Straße 5
25980 Westerland/Sylt
Germany (Niemcy)
HPC AG
Am Huxmühlenbach 7
49084 Osnabrück
Germany (Niemcy)
HPC AG
Berliner Straße 3
04105 Leipzig
Germany (Niemcy)
HPC AG
Am Jagdschlößle 13
89520 Heidenheim
Germany (Niemcy)
HPC AG
Quellenstrasse 37
4310 Rheinfelden
Switzerland (Szwajcaria)
HPC AG
Jülicher Straße 318 – 320
52070 Aachen
Germany (Niemcy)
HPC AG
Greimelstraße 28 a
83236 Übersee am Chiemsee
Germany (Niemcy)
HPC AG
c/o HQ Business Center
Bornheimer Straße 127
53119 Bonn
Germany (Niemcy)
HPC AG
Chemnitzer Straße 16
70597 Stuttgart
Germany (Niemcy)
HPC AG
Wilhelm-Herbst-Straße 5
28359 Bremen
Germany (Niemcy)
HPC AG
Alter Hellweg 46
44379 Dortmund
Germany (Niemcy)
HPC AG
Melanchthonweg 12
59494 Soest
Germany (Niemcy)
HPC AG
Schütte 12 – 16
72108 Rottenburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Gewerbeparkstraße 54
51580 Reichshof
Germany (Niemcy)
HPC AG
Kapellenstraße 45 a
65830 Kriftel
Germany (Niemcy)
HPC AG
Dieselstraße 16
15370 Fredersdorf
Germany (Niemcy)
HPC AG
Jahnstraße 26
88214 Ravensburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Ziegelhofstraße 210 a
79110 Freiburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Gewerbestraße 10
78345 Moos
Germany (Niemcy)
HPC AG
Blücherstraße 11
22767 Hamburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Hauptstraße 70
77652 Offenburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Winsener Straße 1
21271 Hanstedt
Germany (Niemcy)
HPC AG
Steinfeldstraße 1
90425 Nürnberg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Nördlinger Straße 16
86655 Harburg (Schwaben)
Germany (Niemcy)
HPC AG
Kistlerhofstraße 70, Geb. 160, 5. Stock
81379 München
Germany (Niemcy)
HPC AG
Am Stadtweg 8
06217 Merseburg
Germany (Niemcy)
HPC AG
Karlsruher Straße 88
76139 Karlsruhe
Germany (Niemcy)
HPC AG
Industriestraße 2
79541 Lörrach
Germany (Niemcy)
HPC AG
Niedervellmarsche Straße 30
34233 Fuldatal
Germany (Niemcy)
HPC AG
Emilienstraße 13
04107 Leipzig
Germany (Niemcy)
HPC AG
Bleicherstraße 8
87437 Kempten
Germany (Niemcy)
HPC Envirotec SASU
1 rue Pierre Marzin
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche (CS83001 - Saint Erblon)
France (Francja)
HPC Envirotec SASU
645 Rue Mayor de Montricher
13290 Aix-en-Provence
France (Francja)
HPC Envirotec SASU
11 rue Claude Chappe
57070 Metz
France (Francja)
HPC Envirotec SASU
15 rue du 1er Mai - Immeuble Nacarat Hall 2
92000 Nanterre
France (Francja)
HPC IBK GmbH
St. Martiner Straße 25
9500 Villach
Österreich (Austria)
HPC IBK GmbH
Am Europlatz 3/3.OG/MB 3
1120 Wien
Österreich (Austria)
HPC IBK GmbH
Kaiserfeldgasse 22/14
8010 Graz
Österreich (Austria)
HPC INTERNATIONAL SAS
Str. Mis Edit Durham
Sol. 2, Hy 1, No 7
10000 RKS Prishtina
Kosovo (Kosowo)
HPC INTERNATIONAL SAS
HÔTEL DE RECHERCHE, Centre de Perharidy
29680 Roscoff (HPC INTERNATIONAL)
France (Francja)
HPC INTERNATIONAL SAS
Andrássy út 121
1062 Budapest
Hungary (Węgry)
HPC INTERNATIONAL SAS
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 12
47228 Duisburg (HPC INT.)
Germany (Niemcy)
HPC Italia S.r.l.
Via Francesco Ferrucci 17/A
20145 Milano
Italy (Włochy)
HPC POLGEOL Spółka Akcyjna
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Poland (Polska)
HPC POLGEOL Spółka Akcyjna
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin
Poland (Polska)
Keine passenden Standorte gefunden.
Referenzen

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólnie

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w informacji prawnej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?
Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można wykonywać analizy statystyczne dotyczące zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki t którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Arno Bartels
Thomas Osberghaus
Nördlinger Straße 16
D – 86655 Harburg

+49 9080 999-0
info@hpc.ag

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych w państwie niemieckim, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę funkcjonariuszy ds. Ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie dostarczonej do ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Wybraliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

Sven Lenz
Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
D-87435 Kempten

+49 831 930653-00
kontakt@deutsche-datenschutzkanzlei.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł zdecydować, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Error: The domain HPC-ALT.WEBCODING24.COM is not authorized to show the cookie declaration. Please add it in the cookie manager to authorize the domain.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dzienników serwera”. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane za pomocą formularza kontaktowego przekazywane będą HPC Polgeol S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, jako podmiotowi powiązanemu z HPC AG, w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie dotyczący rezygnacji zostanie ustawiony w taki sposób, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i pełne wdrożenie rygorystycznych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to generować raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić zbierania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcja „Odmowa zbierania danych”.

6. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web

W celu uzyskania jednolitej reprezentacji czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google zdaje sobie sprawę, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Używanie czcionek sieciowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner