Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

BHP

Przejmowanie odpowiedzialności.

Pracownicy. Przepisy. Zapobieganie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników są dla nas priorytetem. Wysoka absencja i zakłócenia w działalności pociągają za sobą koszty i często, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, mają one fatalne konsekwencje. Wystarczy natomiast wdrożyć przepisy zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, aby uniknąć wypadków i zagrożeń dla zdrowia. Dlatego też opracowujemy środki bezpieczeństwa indywidualnie dla przedsiębiorstwa klienta i monitorujemy ich wdrażanie.

Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego

Określenie ryzyka. Postępowanie. Zwiększenie jakości.

Zanieczyszczone gleby, skażone tereny i budynki, emisje i bezpieczeństwo produktów oraz pracy zagrożone zanieczyszczeniami zmniejszają wartości produktów i nieruchomości. Należy zatem identyfikować i określać zawartość substancji chemicznych. Zagrożenia są często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to w szczególności połączonej ekspozycji na koktajle substancji toksycznych. Nasza ocena ryzyka toksykologicznego sprawdza ustawowe progi ryzyka, na przykład, ryzyko zachorowania na raka w skali IRS 10E-5. Dla niedopuszczalnych zagrożeń i niebezpieczeństw definiujemy cele działania na miejscu, jak również cele jakościowe i środki zaradcze. Wspieramy naszych klientów w ocenie ryzyka.

Zadanie

 • Ocena ryzyka związanego ze zanieczyszczeniem terenów i skażaniem obszarów
 • Zdefiniowanie i sformułowanie celów do działań zaradczych, tj. środków zaradczych dla skażonych obszarów i zanieczyszczonych terenów w zakresie gleby, gazów glebowych i wód gruntowych
 • Ocena nieruchomości w danych lokalizacjach oraz pod kątem nowego użytkowania i kosztów ich odnowy, jak także związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości
 • Określenie zagrożenie jakie niosą za sobą skażone budynki, np. poprzez odgazowywania w powietrzu w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB, PCP, ocena substancji przeciwpalnych i konieczności odnowy pod kątem zagrożenia toksykologicznego dla ludzi
 • Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z chemikaliami zgodnie z przepisami prawa europejskiego, tj. REACH i innymi
 • Zabezpieczenie produktów w kontekście zagrożenia toksykologicznego dla ludzi, na przykład żywności, paszy dla zwierząt, produktów użytkowych i pojazdów tj. samochodów, samolotów, helikopterów, oraz ich emisji gazów w powietrzu w pomieszczeniach
 • Ocena emisji i zanieczyszczeń, np. w przypadku połączonych koktajli zanieczyszczeń oraz w celu wsparcia optymalizacji etapów przetwarzania w kontekście technologii procesów, np. dla powietrza, ścieków, gospodarki odpadami
 • Ocena miejsc pracy obciążonych koktajlami zanieczyszczeń

Nasze usługi

 • Poszukiwania i badania zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami pochodzącymi z koktajli zanieczyszczeń, np. w przypadku skażonych terenów i skażonych obszarów, nieruchomości, budynków, produktów, emisji i immisji
 • Określanie i definiowanie scenariuszy ekspozycji oraz jej stopnia Przejrzyste zastosowanie znanych strategii o najsolidniejszej podstawie naukowej oraz modułów modelujących dla przemieszczania zanieczyszczeń ze znanych modeli amerykańskiego EPA oraz holenderskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich, kanadyjskich i austriackich procedur zastosowania
 • Ilościowa ocena ryzyka zanieczyszczenia koktajlami z progiem i bez progu dla emisji i odpowiedzi na nią, jak również ryzyko zachorowania na raka lub systemowe zagrożenia toksykologiczne wraz z wyborem opartym o wiedzę naukową i wyprowadzeniem referencyjnych wartości toksykologicznych dla emisji i odpowiedzi (RFD, RFC, TRD etc.)
 • Ocena dopuszczalnych i niedopuszczalnych zagrożeń toksycznych i definicja działań następczych, tj. środki zaradcze, zabezpieczenie, ograniczenie użytkowania i zmiana w tym zakresie, optymalizacja procesów
 • Zdefiniowanie celów w zakresie jakości lub środków zaradczych
 • Końcowe badanie w celu wykluczenia niedopuszczalnego ryzyka
 • Zalecenia dotyczące najlepszego sposobu analizy stosunku kosztów do korzyści, tj. wzrost wartości nieruchomości w celu dalszego jej użytkowania oraz opcje działań zaradczych w miejscach, budynkach itp

Państwa korzyści

 • Maksymalna pewność prawna dla użytkowników danej lokalizacji i znajdujących się tam budynków, władz i osób odpowiedzialnych, poprzez uwzględnianie koktajli zanieczyszczeń i ich wpływu na kwantyfikację ekspozycji na ryzyko toksykologiczne (metoda TERQ)
 • Ma zastosowanie także do bardzo złożonych mieszanin zanieczyszczeń, na przykład w przypadku rezydualnych odpadów wojskowych, wojskowo-chemicznych zanieczyszczeń terenów lub pestycydów i koktajli metabolitów
 • Ma zastosowanie także do zanieczyszczeń, dla których nie ustalono jeszcze wartości granicznych
 • Przejrzysta ocena zagrożenia toksykologicznego dzięki zastosowaniu zrozumiałych parametrów i ilościowego określania ekspozycji metodą TERQ.
 • Optymalizacja kosztów i korzyści w zakresie zarządzania nieruchomościami, np. wzrost wartości nieruchomości poprzez optymalizację wariantów naprawy i ponownego użytkowania oraz zarządzanie produktami i procesami.
 • Bezpieczeństwo pod kątem budżetu i planowania bez niedopuszczalnego ryzyka rezydualnego
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Kontrola. Planowanie. Realizacja.

Szczególne zagrożenie wypadkami istnieje na budowach oraz obszarach bezpośrednio je otaczających. Odpowiedzialność za nie spoczywa na inwestorach. Dlatego też my zapewniamy szczegółowe planowanie bezpieczeństwa, ścisłe wdrożenie wszystkich środków i stałą komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zadania te są prowadzone przez naszego koordynatora BHP.

Zadanie

 • Planowanie bezpiecznego środowiska pracy na budowie
 • Wdrożenie planowanych środków bezpieczeństwa
 • Objaśnienie wdrażanych działań wszystkim stronom zainteresowanym
 • Kontrola skuteczności środków bezpieczeństwa
 • Sporządzanie raportów

Nasze usługi

 • Ocena ryzyka
 • Analiza bezpieczeństwa planów
 • Tworzenie planu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Koordynacja pod kątem technicznym bezpieczeństwa prac prowadzonych równolegle i powiązanych ze sobą
 • Koordynacja przedsiębiorstw pracujących na placach budowy
 • Monitorowanie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i wymogami prawnymi
 • Kontrole bezpieczeństwa
 • Rejestrowanie braków w zakresie bezpieczeństwa
 • Aktualizacja planu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia i instruktaże
 • Komunikacja na placach budowy
 • Doradztwo klientom
 • Prowadzenie dokumentacji

Państwa korzyści

 • Zmniejszone ryzyko związane z odpowiedzialnością
 • Unikanie zakłóceń i opóźnień
 • Unikanie wypadków
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji prac, planowania, planowanie kosztów i pewności prawnej
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu

Określenie bezpieczeństwa pracy. Realizacja. Motywowanie.

Zdrowe środowisko pracy motywuje pracowników, tworzy uczucie satysfakcji i zwiększa produktywność. I dotyczy to zarówno obszarów produkcyjnych, obszarach wysokiego ryzyka, jak i biur. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne i jednocześnie prowadzi do sukcesu ekonomicznego. Dzieje się tak dlatego, że mniej wypadków i mniej przestojów w pracach oznacza niższe koszty i zwiększa potencjał na zaoszczędzenie pieniędzy w zakresie kosztów ubezpieczenia. Dlatego też pomagamy naszym klientom w koordynowaniu środków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Zadanie

 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy
 • Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
 • Zapewnienie środków ochrony osobistej
 • Zaangażowanie pracowników
 • Przedstawienie zagrożeń i środków bezpieczeństwa

Nasze usługi

 • Oceny zagrożeń
 • Tworzenie i prowadzenie rejestrów substancji niebezpiecznych
 • Ustanawianie procedur
 • Kontrole bezpieczeństwa
 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Koordynacja środków bezpieczeństwa
 • Szkolenia i instruktaże
 • Zatrudnienie specjalisty ds. BHP
 • Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Doradztwo dla przedsiębiorcy

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
 • Zmniejszone ryzyko związane z odpowiedzialnością
 • Pewność prawna
 • Zmniejszenie ilości wypadków
 • Krótsze okresy przestoju
 • Redukcja kosztów
 • Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy

Doradztwo PPOŻ

Ustalenie. Stworzenie. Realizacja.

Od lat ochrona przeciwpożarowa jest istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy w planowaniu i nadzorowaniu projektów budowlanych. Liczba pożarów prowadzących do wysokich szkód, obrażeń i ofiar śmiertelnych w dalszym ciągu ulega zmniejszeniu. Wraz z naszymi klientami określamy cele ochrony zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. W przypadku specjalnych obiektów, dla których te wymagania nie są zdefiniowane, lub w przypadku znacznych odchyleń, całościowy plan ochrony przeciwpożarowej jest zazwyczaj koniecznością. Opracowujemy wszelkie środki ochrony przeciwpożarowej aż po sporządzenie planu gotowego do realizacji.

Zadanie

 • Przygotowanie dokumentów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej
 • Wyznaczenie koordynatora ds. ochrony przeciwpożarowej

Nasze usługi

 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpożarowej uznawane na całym terenie Niemiec: Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenie na budowę zgodnie z rozporządzeniem dot. dokumentów budowlanych dla budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków funkcjonalnych
 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
 • Ochrona przeciwpożarowa i nadzór budowlany
 • Opiniowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Przedstawiciel ds. ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ekspozycji zgodnie z oceną ryzyka
 • Plany ewakuacyjne i ratunkowe

Państwa korzyści

 • Jedna osoba kontaktowa dla wszystkich zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscu pracy
 • Doradztwo i wsparcie w kwestiach zapobiegania i unikania pożarów oraz organizacji przeciwpożarowej w warunkach zarządzania kryzysowego w miejscu pracy

Ochrona środowiska w korporacjach

Planowanie. Optymalizacja. Wsparcie.

Zrównoważona ochrona atmosfery, wód, gleby i organizmów żywych jest naszym celem. Ochrona klimatu i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska pozwalają na utrzymanie przyjaznego dla życia środowiska. Z perspektywy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, wymagania prawne w tym zakresie są minimalne. Proaktywne koncepcje ochrony środowiskowa oferują potencjał na zaoszczędzenie pieniędzy i przewagę nad konkurencją. Dlatego też my planujemy i optymalizujemy poszczególne koncepcje ochrony środowiska dla naszych klientów i pomagamy w ich realizacji.

Zadanie

 • Planowanie i wdrażanie środków kontroli zanieczyszczeń oraz ochrony wód i gleby
 • Rozwój koncepcji zarządzania substancjami niebezpiecznymi
 • Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Wdrożenie lub optymalizacji recyklingu
 • Zapewnianie bezpiecznej utylizacji
 • Spełnianie krajowych i międzynarodowych wymogów prawnych
 • Budowanie systemów zarządzania ochroną środowiska i energią
 • Tworzenia raportów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku awarii

Nasze usługi

 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Zarządzanie pozwoleniami
 • Audyty energetyczne i systemy zarządzania energią
 • Systemy zarządzania ochroną środowiska
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi i ich składowania
 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Karty charakterystyki produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne (MSDS)
 • Gospodarka odpadami i audyty utylizacji
 • Raporty bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przed awariami
 • Koncepcje awarii i raporty
 • Raporty zrównoważonego rozwoju, raporty dot. ochrony środowiska, sprawozdania zgodnie z zasadami ciągłej ochrony danych (CDP)
 • Rozwiązania, wdrażania i szkolenia
 • Powołanie zewnętrznego oficera operacyjnego ds. ochrony środowiska, odpadów, zanieczyszczeń wód, materiałów niebezpiecznych i kontroli zanieczyszczeń

Państwa korzyści

 • Pewność prawna
 • Minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością
 • Redukcja kosztów
 • Promocja i ochrona wizerunku
 • Przewaga nad konkurencją
 • Atrakcyjność inwestycyjna
 • Wysoki poziom jednolity dla całej grupy przedsiębiorstw przy wsparciu na poziomie lokalnym
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner