Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Zwalczanie zagrożeń i działania zapobiegawcze.

Koncepcja. Ekspertyza. Bezpieczeństwo.

Często płacimy wysoką cenę za postęp technologiczny i przemysłowy, który obserwujemy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Nieostrożne obchodzenie się z chemikaliami i odpadami może skutkować powstaniem zanieczyszczeń. Brak odpowiednio zaplanowanych urządzeń bezpieczeństwa oraz procesów pracy również dziś stanowi zagrożenie dla naszych gleb. Dzięki naszej rozległej wiedzy jesteśmy wstanie opanować te ryzyka.

Badania środowiskowe

Realizacja. Rozpoznanie. Ocena.

Ostatnie 100 lat dobrobytu społecznego przyczyniło się do degradacji środowiska, w szczególności gleb i wód gruntowych. Zanieczyszczenia zalegają na terenach dawnych zakładów produkcyjnych, na składowiskach odpadów oraz terenach sztucznie zasypanych. Zanieczyszczenia te zagrażają wodom gruntowym i powierzchniowym, roślinom uprawnym i ludzkiemu zdrowiu. W budownictwie zanieczyszczenia te oznaczają dodatkowe koszty ze względu na ustawowy obowiązek ich utylizacji. Władze, właściciele i potencjalni nabywcy potrzebują rzetelnych badań. Jest to jedyny sposób na solidną ocenę potencjału zagrożenia, barier inwestycyjnych i ryzyka związanego z nowym użytkowaniem.

Zadanie

 • Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych
 • Opracowanie koncepcji badań
 • Przeprowadzenie przetargów na realizację techniczną
 • Przeprowadzenie wierceń w celu pobrania próbek
 • Chemiczne analizy laboratoryjne
 • Analiza procesów naturalnego rozkładu substancji szkodliwych
 • Ocena wyników badań

Nasze usługi

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczeństwo projektowania i zmniejszenie ryzyka
 • Bezpieczeństwo pod względem zachowania przepisów prawa i kosztów
 • Rzetelnie zebrane, wysokiej jakości dane
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Kompleksowe świadczenie usług interdyscyplinarnych

Państwa korzyści

 • Oferty, koncepcje i dokumentacja przetargowa
 • Badania zanieczyszczeń zgodnie z przepisami środowiskowymi obowiązującymi w danym kraju
 • Analiza danych historycznych i ocena istniejących dokumentów
 • Pobieranie próbek wody, gleby i substancji stałych, powietrza glebowego i gazu składowiskowego, roślin
 • Horyzontalne pomiary powietrza glebowego i gazu składowiskowego
 • Pobieranie próbek wody gruntowej, pompowanie testowe (imisyjne), metoda „direct push”, próbkowanie wielowarstwowe, pobieranie próbek niskiego przepływu
 • Badania ekotoksykologiczne, badania ekologii zbiorników wodnych
 • Badanie sąsiadujących lub powiązanych ze sobą obszarów obciążonych zanieczyszczeniami
 • Usługi rzeczoznawców, ekspertyzy i opinie

Ocena ryzyka

Sprawdzenie. Analiza. Ocena.

Do zanieczyszczeń terenu zalicza się przykładowo sytuowanie nowych składowisk zanieczyszczeń na starych składowiskach i miejscach zanieczyszczonych tj. na terenie byłych fabryk przemysłowych, w których stosowano chemikalia. Zanieczyszczenia terenu mogą powodować zagrożenia dla wód gruntowych, powierzchniowych, roślin uprawnych, a także dla naszego zdrowia. Dlatego systematycznie badamy i oceniamy tereny, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zanieczyszczone, zgodnie z federalną ustawą o ochronie gleb (BBodSchG) oraz rozporządzeniem o ochronie gleb i terenach zanieczyszczonych (BBodSchV). Zawsze przeprowadzamy badanie indywidualnych przypadków i określamy indywidualny zakres działania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Zadanie

 • Ocena zagrożenia gleby, wód podziemnych, powierzchniowych, roślin uprawnych, zwierząt i ludzi
 • Zapewnienie zdrowych warunków mieszkaniowych i warunków pracy (np. w przypadku planowania zarządzania projektów budowlanych)
 • Sprawdzenie konieczności naprawy lub ryzyka realizacji przedsięwzięcia
 • Ocena możliwości wykorzystania dla recyklingu terenów

Nasze usługi

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Ekspertyzy i opinie
 • Zorientowana na sekwencję działania ocena poziomu zanieczyszczeń antropogennych lub geogennych zgodnie z prawem o ochronie gleby i prawem budowlanym
 • Uwzględnienie wszystkich chronionych dóbr
 • Kwantyfikacja zagrożeń ekspozycji toksykologicznej (TERQ)
 • Usługi eksperckie (zgodnie z § 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysiężonych ekspertów)

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Wybór. Walidacja. Planowanie.

Jeśli ocena zagrożenia wskazuje na konieczność wszczęcia działań, my znajdziemy najlepszą i proporcjonalną metodę odnowy (zabezpieczenie i dekontaminacja). W pierwszej kolejności opracowywane są iteracyjnie proporcjonalne cele odnowy dla danego przypadku, a następnie opcje metod odnowy oraz analiza kosztów i opłacalności. Tworzymy plany zatwierdzania i implementacji. Pomagamy Ci przy tym podejmować właściwe decyzje. Nadzorujemy i kierujemy realizacją odnowy. Przejmujemy odpowiedzialność.

Zadanie

 • Opracowywanie celów naprawy dla poszczególnych przypadków
 • Tworzenie koncepcji naprawy
 • Opracowywanie wariantów i przeprowadzanie studium wykonalności
 • Oszacowanie kosztów
 • Planowanie odnowy
 • Przeprowadzenie przetargów na realizację techniczną
 • Śledzenie, kontrola i monitorowanie działań w ramach procesów naprawczych
 • Implementacja działań naprawczych
 • Kontrola i optymizacja bieżących środków w ramach procesów naprawczych

Nasze usługi

 • Profesjonalna implementacja środków w zakresie budowy i dekontaminacji
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i opieka merytoryczna w zakresie środków bezpieczeństwa oraz wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Analiza wariantów
 • Oszacowanie kosztów i efektywności
 • Planowanie projektów i zezwoleń
 • Planowanie realizacji i zamówień (przetargów)
 • Próby wstępne w laboratorium i w terenie
 • Planowanie ogólne oraz zarządzanie procesem budowy dla klasycznych i innowacyjnych procesów odnowy
 • Metody odnowy właściwe dla HPC w zakresie odnowy wód gruntowych i powierzchniowych
 • Koncepty ENA/MNA dla procesów naturalnego rozpadu i eliminacji
 • Integralny proces odnowy dla powiązanych ze sobą obszarów obciążonych zanieczyszczeniami
 • Plany oraz koordynacja w zakresie bezpieczeństwa i pracy (zgodnie z BGR 128 lub DGUV 101-004)
 • Usługi eksperckie (zgodnie z § 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysiężonych ekspertów)
 • Nadzorowanie procesów odnowy, nadrzędne zarządzanie pracami budowlanymi
 • Monitorowanie i kontrola rezultatów
 • Na życzenie – zarządzanie udziałami stron zainteresowanych

Generalne wykonastwo

Ocena. Planowanie. Nadzór.

Jesteśmy ekspertami od zanieczyszczeń oraz klasycznych i nowatorskich metod rozpoznawania, odnowy i ochrony. Nasze doświadczenie, które nabyliśmy podczas realizacji wielu tysięcy projektów, zapewnia nam niezawodność naszych opinii eksperckich i kosztorysów. Jako generalny wykonawca jesteśmy ekspertem strony trzeciej. W przypadku nowego zastosowania, gwarantujemy spełnienie wszystkich wymagań prawa publicznego w zakresie naprawy w ustalonej cenie i uwzględniając wszystkie pozostałe zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia terenów.

Zadanie

 • Planowanie, wdrażanie i zarządzanie projektami jako generalny wykonawca
 • Odnowa powierzchni do momentu otrzymania oficjalnego potwierdzenia od władz
 • Tworzenie i przekazywanie powierzchni w określonym stanie
 • Odbudowa budynków i obiektów

Nasze usługi

 • Sprzedaż lub zakup ziemi bez ryzyka zanieczyszczenia lub ewentualnego rezydualnego zanieczyszczenia
 • Podnoszenie wartości poprzez usuwanie zanieczyszczeń terenów po ustalonej cenie
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne postawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Rozpoznawanie, ocena, planowanie i monitorowanie
 • Wydajne koncepcje naprawy zgodnie z celami naszych klientów 
 • Realizacja i kontrola wszystkich etapów projektu 
 • Całkowita odpowiedzialność

Kosztorys inwestorski

Rejestrowanie. Ocena. Oszacowanie.

Wstępnie wykorzystane działki wiążą się z ryzykiem skażenia lub zanieczyszczenia. Uwzględniamy to podczas przeprowadzania transakcji zakupu gruntów i projektów inwestycyjnych. Ważnym elementem składowym jest due diligence w zakresie wpływu na środowisko (EDD) lub ocena stanu środowiska na miejscu (ESA) fazy I / II. Obliczamy dla klientów ryzyko w związku z wykorzystaniem oraz określamy bariery inwestycyjne.

Zadanie

 • Wykrywanie obszarów podejrzanych o zanieczyszczenie
 • Ocena baz danych
 • Opracowanie koncepcji badawczych
 • Prowadzenie badań
 • Ocenia rezultatów
 • Wyceny: Obliczanie ryzyka związane z wykorzystaniem lub barier inwestycyjnych

Nasze usługi

 • Wsparcie ekspertów (na przykład w trakcie negocjacji umowy lub postępowania sądowego)
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Oferty i koncepcje
 • Dokumentacja przetargowa
 • Badanie terenów zanieczyszczonych zgodnie z BBodSchG i BBodSchV lub EDD i ESA fazy I / II
 • Pobieranie próbek wody, gleby, ciał stałych i powietrza glebowego
 • Inwentaryzacja i rewaloryzacja starych przypadków, jeśli konieczne z bazami danych
 • Integralna odnowa sąsiadujących lub związanych ze sobą obszarów obciążanych zanieczyszczeniem
 • Wycena w przypadku istnienia ryzyka związanego z wykorzystaniem i barier inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie umów
 • Usługi eksperckie w zakresie promocji pracy (zgodnie z § 18 BBodSchG i Ö.b.u.v)
 • Ekspertyzy i opinie

Przedmiar robót

Badanie. Ocena. Zezwolenie.

Europejska dyrektywa ws. emisji przemysłowych (IED i report o stanie wyjściowym oznaczają nowe obowiązki dla operatorów elektrowni i przemysłu. Dyrektywa IED weszła w życie w listopadzie 2010 roku. Jej celami są dostosowywanie standardów ochrony środowiska na obszarze UE i unikanie konkurencyjnych nierówności w tym zakresie. Wraz z wejściem w życie dyrektywy IED przyjęto rozporządzenia 4 i 9 BlmSchV. Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu wszystkich środków wymaganych w myśl dyrektywy IED.

Zadanie

 • Raport stanu wyjściowego w celu uzyskania pozwolenia dla instalacji (zgodnie z BimSchV art. 22 ust. 2 dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED), dyrektywa 2010/75 / UE oraz § 10 (1a) BImSchG dla niektórych instalacji, 4. BImSchV, ust. 1, litera E)
 • Stan wyjściowy jako miernik stanu końcowego po likwidacji instalacji lub w celu zabezpieczenia dowód w przypadku obowiązku recyklingu (zgodnie z art. 22 ust. 3 IED oraz § 5 ust. 4 BImSchG)

Nasze usługi

 • Ocena ryzyka toksykologicznego
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka dla inwestorów w procesie uzyskiwania zezwolenia
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Interdyscyplinarne usługi z jednego źródła (geolodzy, chemicy, technolodzy)

Państwa korzyści

 • Badanie koncepcji dla instalacji częściowej lub całego terenu zakładu przemysłowego
 • Kontrola procesów techniczno-proceduralnych
 • Analiza znaczenia zagrożenia zgodnie z wykazem substancji niebezpiecznych
 • Ocena ryzyka i kontrola znaczenia dla środowiska (rozporządzenie CLP) substancji niebezpiecznych stosowanych, produkowanych lub uwalnianych w zakładzie
 • Kontrola potrzeb raportu stanu wyjściowego
 • Koordynacja z organem udzielającym dopuszczenia
 • Badania gleb i wód gruntowych zgodnie z wytycznymi oraz stosowanymi środami
 • Dokumentacja dotycząca stanu gleby i wód gruntowych

Strategie ochrony gleb

Badanie. Projektowanie. Nadzór.

Po dokonaniu przeglądu stanu gleby, definiujemy na poziomie krajowym i regionalnym cele dotyczące koncepcji ochrony gleby. Następnie sporządzamy plany komunalne i środowiskowe. Plan działania opiera się na informacjach terytorialnych oraz własnych dokumentów dotyczących planowania.

Zadanie

 • Wdrażanie ochrony gleby zgodnie z zaleceniami ekspertów oraz przepisami prawnymi i wymaganiami dla dużych i średnich projektów budowlanych (interwencje powierzchniowe w zakresie bogactw naturalnych gleby)
 • Zapewnienie przyjaznego dla środowiska, łagodnego i redukującego konflikty wdrażania działań w zakresie projektów budowlanych z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony gleby i zapewnieniem uwzględnienia specyficznych aspektów gleby
 • Monitorowanie właściwego wykorzystania materiału glebowego zgodnie z wymogami ochrony gleby na budowie i poza jej terenem poprzez glebowy nadzór budowlany

Nasze usługi

 • Wsparcie ekspertów w dziedzinie ochrony gleby oraz w zakresie aspektów specjalistycznych
 • Bezpieczeństwo planowania i zmniejszenie ryzyka dla inwestorów w procesie uzyskiwania zatwierdzenia i minimalizacja kosztów wynikających z kolejnych działań rekultywacyjnych
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Przedstawienie koncepcji ochrony gleby dla władz jako części planu uzyskania zatwierdzenia
 • Dokumentacja przetargowa
 • Prognozowanie w zakresie gleby wraz z mapowaniem gleby, pobieraniem próbek gleby i rejestrowaniem
 • Glebowy nadzór projektu budowlanego
 • Interfejs między wszystkimi stronami (promotorami projektu, deweloperami, firmami budowlanymi, kolejnymi użytkownikami, przedstawicielami władz)
 • Zalecenia dotyczące działań
 • Przygotowanie środków wyrównujących i kompensacyjnych związanych z glebą
 • Zarządzanie glebą i jej wykorzystywaniem
 • Dokumentacja
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner