Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Przedsiębiorstwo

Dla naszego środowiska. Dla ludzi wokół nas.

Zaangażowani w budowę przyszłości.

Działalność HPC POLGEOL Spółka Akcyjna znajduje swe korzenie w 1949 roku, w wielu jednostkach organizacyjnych, które zajmowały się różnymi dziedzinami geologii na terenie środkowej i północnej Polski.

Firma przechodziła skomplikowane zmiany i przeobrażenia wraz z przemianami jakie zachodziły w całej gospodarce narodowej.

Początków naszej działalności należy szukać, w powstałych tuż po wojnie, jednostkach wykonawstwa wiertniczego, w których stopniowo powoływano i rozwijano służby geologiczne. W zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej było to: PPB „Hydrotrest”,, następnie zgrupowane w Zjednoczeniu Robót Wiertniczych i Fundamentowych. Wywodziły się one z sukcesywnie upaństwawianych prywatnych zakładów studniarskich i innych małych jednostek, zajmujących się różnymi działaniami geologicznymi.

W 1950 roku powstało Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, przekształcone w Warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Górnictwa Węglowego, z którego po połączeniu z Przedsiębiorstwem Robót Geologicznych powstało Warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne. Zakres działalności ograniczał się tylko do geologii surowcowej na obszarze północno – wschodniej Polski. W tym czasie udokumentowane zostały między innymi duże złoża węgla brunatnego – Bełchatów, Konin, Adamów. 

W 1961 r. na mocy ustawy o prawie geologicznym z dnia 16 listopad 1960 r., powołano do życia dwa podległe Centralnemu Urzędowi Geologii zjednoczenia: Przedsiębiorstw Geologicznych i Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych. Od tego momentu bierze swój rodowód Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie. Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa to dział wiertniczy i dział geologii. Dział wiertniczy – wiertnictwo rozwija się intensywnie, głównie w poszukiwaniu węglowodorów, we współpracy z Instytutem Geologicznym. Prace wykonywane są głównie w ramach Centralnego Urzędu Geologii. (sprowadzono pierwsze urządzenia wiertnicze do głębokości 3000 m, później do 5000 m.) Przedsiębiorstwo w Warszawie dominuje swoim zakresem prac nad przedsiębiorstwami z Polskiego Górnictwa Naftowego. Dział Geologii – systematyczne prace poszukiwawcze i dokumentacyjne złóż surowców dla budownictwa, drogownictwa i przemysłu chemicznego. Dokumentowanie nadal na terenach północno – wschodniej Polski głównie złóż kruszywa naturalnego (powstają wielkie osiedla/miasta tupu Ursynów, Brudno – hasło – żwir dla Warszawy, 50 dokumentatorów). Oprócz kruszywa naturalnego powstają dokumentacje kredy jeziornej, siarki (złoże Jeziórko i Kajmów), soli kamiennej (Kłodawa, Inowrocław, Łeba, Wapno, Damasławek, Mogilno I i II, Łanięta), złoże rud żelaza, tytanu i wanadu (złoże Krzemianka). W ramach CUG-u w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie powstają pierwsze polowe laboratoria geologiczne (1967 r.), których celem jest określenie profilu litologicznego na podstawie prób okruchowych, ograniczenie do minimum rdzeniowania, co ma wpłynąć na skrócenie czasu wiercenia i ograniczenie kosztów takiego otworu.

Tak zwana wielka reorganizacja w1976 r. w ramach CUG doprowadza do powstania trzech kombinatów: Północ (Warszawa), Południe i Zachód. W ramach Kombinatów następuje połączenie istniejących w Polsce przedsiębiorstw hydrogeologicznych i geologicznych, oraz rozdzielenie geologii od wiertnictwa. Powołanie w ramach każdego Kombinatu Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Geologicznych, oraz Wiodącego Zakładu Projektów dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych. Zakład Wiodący Projektów i Dokumentacji prowadzi swoją działalność w zakresie geologii surowcowej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, laboratorium surowcowego, geologiczno – inżynierskiego i badania wód. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło ponad 600 osób.

 

W wyniku kolejnej reorganizacji służby geologicznej w 1982 r. zostają rozwiązane Kombinaty. Pozostają oddzielnie działające PRWiG i Przedsiębiorstwa Geologiczne. Od 1982 r – Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie przejmuje Zakłady w Łodzi, Gdańsku i Lublinie oraz prowadzi działalność w strukturze organizacyjnej zbliżonej do obecnej. Są prowadzone nadal prace w zakresie geologii surowcowej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i rozszerzony zakres prac laboratoryjnych związanych z surowcami (pomieszczenia w Instytucie Geologicznym), geologią inżynierską i wodami. Przykłady realizowanych tematów:

 

 • geologia surowcowa: nadal dokumentowanie złóż kruszywa naturalnego, piasków szklarskich, surowców ilastych dla ceramiki budowlanej, surowców do produkcji kruszyw lekkich, piasków dla produkcji betonów komórkowych, oraz cegły sylikatowej, kredy jeziornej, poszukiwania węgla brunatnego (rejon Piotrkowa Trybunalskiego), dokumentowania złóż soli kamiennej, węgla kamiennego – Lubelskie Zagłębie Węglowe, Nadal prowadzone są prace dokumentacyjne złoża rud żelaza tytanu i wanadu;
 • od 1987 r. Przedsiębiorstwo podjęło samodzielną realizację poszukiwań złóż ropy i gazu w mezozoicznych strukturach Niżu Polskiego – struktura Chabowa i Marianowa;
 • od 1992 Przedsiębiorstwo podjęło samodzielną realizację tematów związanych z geotermią – kiedy to uruchomiono pierwszą w Polsce komercyjnie działającą ciepłownię geotermalną w Pyrzycach (Geotermia Pyrzyce);
 • hydrogeologia – dwa duże działy: dział hydrogeologii regionalnej i dział dokumentowania ujęć wód pitnych. Z dużych tematów: określenie warunków hydrogeologicznych dla elektrowni atomowej Żarnowiec, powstają regionalne dokumentacje takie jak zlewnia warszawskiej aglomeracji miejskiej (nagroda Prezesa CUG-u), Łódzkiego Systemu wodnego, rejonu Słupska, rejonu Trójmiasta. Z własnej inicjatywy podjęto badania nad wpływem emisji pyłowych na zanieczyszczenie wód podziemnych w obszarach wielkich aglomeracji miejskich. W latach 80 –tych podjęto prace badawcze mające ocenić zagrożenie wód podziemnych Polski produktami naftowymi. Prace te wyróżniane były nagrodami I stopnia Ministra Środowiska i zyskały uznanie wielu środowisk naukowych, takich jak UW, AGH, Politechnika Gdańska. Dział ujęć wód pitnych poza małymi ujęciami to duże ujęcia wód pitnych dla miejskich wodociągów takich jak Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok, Azoty Puławy, nie mówiąc o Warszawie.
 • geologia inżynierska – bez przesady można powiedzieć, że na całym obszarze naszego działania nie powstał żaden poważny obiekt przemysłowy bez naszego udziału. Dział liczący ok. 20 pracowników, cztery wiertnice, najnowszy sprzęt pomiarowy i laboratorium realizuje takie inwestycje jak: Instytut Badań Jądrowych w Świerku, Rafineria Płock, Port Północny w Gdańsku, Obiekty inżynierskie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, rurociąg Przyjaźń, elektrownia szczytowo – pompowa Żarnowiec, elektrownia atomowa Żarnowiec.
 • kartografia geologiczna skoncentrowana jest głównie przy realizacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. We wszystkich Zakładach prowadzone były prace kartograficzne. Udział również w mapie w skali 1 ; 200 000.
 • eksport usług geologicznych: Mongolia – prace w Międzynarodowej Ekspedycji Geologiczno – Poszukiwawczej, w Algierii prace poszukiwawcze, rozpoznawcze związane z ze złożami rud żelaza, w Iraku prace geologiczno – inżynierskie, w Kuwejcie prace dokumentacyjne przy realizacji ujęć wód pitnych.

Certifikaty 

Posiadamy Certyfikat ISO 9001 : 2015 Nr 270 / 2005 nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja w zakresie: kompleksowe wykonawstwo usług i prac badawczych w dziedzinie geologii, ochrony i inżynierii środowiska, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej oraz badań laboratoryjnych w tych obszarach.

 

Nasze Laboratorium Badawcze jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Certyfikat akredytacji nr AB 463

Nasze Laboratorium badawcze posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Posiadamy także Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych, który świadczy o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy.

 

Nagrody i wyróżnienia
O jakości naszych prac świadczą uzyskiwane przez nas nagrody, m. in.:

 • Nagroda I stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. „Metodyka badań i sposób likwidacji zanieczyszczenia wód podziemnych związkami ropopochodnymi”,
 • Nagroda II stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. „Mapa zagrożenia i ochrony wód podziemnych województwa stołecznego warszawskiego”,
 • Nagroda II stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlewni Redy i Zagórskiej Strugi”,
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO`95 za pompę do węglowodorów PP-3-T,
 • Tytuł Gazeli Biznesu 2011 dziennika Puls Biznesu,
 • Szereg listów referencyjnych od inwestorów.

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna zatrudnia doświadczonych specjalistów z ponad 10-cio letnim doświadczeniem, posiadających specjalistyczną wiedzę.
Naszymi klientami są m.in. wiodące przedsiębiorstwa handlowe w Europie oraz wiodące przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Naszą działalnością przyczyniamy się również do poprawy stanu środowiska w Polsce poprzez aktywne uczestniczenie w projektach publicznych. Wspólnie z naszymi kolegami z grupy HPC z pozostałych krajów w Europie realizujemy duże międzynarodowe projekty. Jesteśmy również członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK.

Dla środowiska. Dla ludzi.

 

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Rekultywacja

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Doradztwo środowiskowe

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Planowanie Infrastruktury

Naszą dewizą jest: nienaganna jakość prac oraz pełne zadowolenie klinttów.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner