Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Inżynieria środowiska

Stworzenie zrównoważonego rozwoju.

Zapobieganie. Analiza. Raport.

Planowanie ochrony środowiska opiera się na koncepcie pożądanego stanu środowiska i żyjących w nim ludzi. Planowanie ochrony środowiska zapewnia koordynację poszczególnych instrumentów i zintegrowanej polityki ochrony środowiska we wszystkich obszarach, takich jak planowanie przestrzenne, planowanie indywidualne oraz oceny oddziaływania na środowisko. My uwzględniamy aspekty ekologiczne i społeczne i w ten sposób zapewniamy i osiągamy zrównoważony rozwój.

Ocena oddziaływania na środowisko

Kontrola. Organizacja. Sporządzanie raportu.

Analiza wpływu na środowisko naturalne jest głównym instrumentem polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska. Projekty mające potencjalnie wpływ na środowisko są sprawdzane pod kątem jakości ich wpływu. W ramach uzyskiwania zezwolenia od władz, ocena oddziaływania na środowisko jest czynnikiem decyzyjnym w kwestii uzyskania pozwolenia do realizację projektu. Jest to pierwsza przeszkoda w realizacji projektu. Przy pomocy naszego szczegółowego opisu potencjalnego wpływu projektu na środowisko, koncepcji wdrożenia odpowiednich środków oraz opisowi wariantów udaje nam się unikać niepowodzenia projektu ze względu na jego wpływ na środowisko.

Zadanie

 • Sprawdzenie wymogów prawnych względem oceny oddziaływania na środowisko
 • Program badań, czyli zdefiniowanie obszaru i głębokości dla prowadzonych badań
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zaangażowanie władz i społeczeństwa

Nasze usługi

 • Screening: Sprawdzenie wymogów prawnych do oceny oddziaływania na środowisko
 • Określenie zakresu: Określanie zakresu badań
 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Ustalenie potencjalnego oddziaływania projektu, analizy konfliktów przedmiotów ochrony
 • Koncept środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów w zakresie ochrony dóbr
 • Opis wariantów i identyfikacji skutecznych rozwiązań
 • Prezentacja projektu wraz z moderacją

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska podczas realizacji
 • Zrównoważone gospodarowanie zasobami
 • Wymagania w zakresie realizacji projektu

Architektura krajobrazu

Kontrola. Tworzenie. Wsparcie.

Planowanie krajobrazu jest dyscypliną naukową ekologiczno-projektową i wiąże się z planowaniem przestrzennym, ekologią, ochroną środowiska i różnymi koncepcjami zagospodarowania. Służy ona jako podstawowe narzędzie centralnego planowania ochrony przyrody i krajobrazu. Z perspektywy terenów i w podejściu interdyscyplinarnym planowanie krajobrazu przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz jest stosowane do kontroli możliwie jak najbardziej ekologicznego kształtowania krajobrazu. Postawiliśmy sobie cel utrzymania wydajności ekosystemu jako podstawy życia ludzi przy pomocy naszego planowania krajobrazu.

Zadanie

 • Jako przygotowujący architekt przestrzeni, tworzenie planów krajobrazu w formie planów technicznych obszarów w celu planowania zagospodarowania przestrzeni komunalnych
 • Jako architekt przestrzeni, którego decyzje są wiążące, tworzenie planów przestrzeni zielonych w formie planów technicznych obszarów w celu planowania zabudowy
 • Tworzenie planów zarządzania i rozwoju dla obszarów chronionych oraz obiektów godnych ochrony
 • Tworzenie dodatkowych planów ochrony krajobrazu dla projektów w innych obszarach

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Zestawienie podstawowych danych w celu planowania i projektów jako wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego zrównoważonego procesu
 • Zobrazowanie faktycznego i pożądanego stanu środowiska
 • Opracowanie wytycznych dotyczących rozwoju
 • Identyfikacja środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów
 • Stosowanie przepisów dotyczących interwencji zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska oraz bilansowanie interwencji i kompensacja

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Definiowanie celów w zakresie ochrony środowiska
 • Zapobieganie stratom uwzględniając ochronę przeciwpowodziową, klimatu, zdrowia, jak także utrzymanie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz ochrona różnorodności biologicznej
 • Sterowanie zużyciem gruntów na obszarach mniej wrażliwych
 • Indywidualne rozwiązania dla projektów

Raporty środowiskowe

Prezentowanie. Sporządzanie Planowanie.

W ramach planowania przestrzennego, sprawozdania dotyczące środowiska opisują i oceniają wyniki oceny środowiska przeprowadzonej podczas sporządzania planów. W pierwszej kolejności przedstawione są cele ochrony środowiska związane z planowaniem przestrzennym. Na tej podstawie możemy określić potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego jakie może pociągać za sobą realizacja planów użytkowania gruntów i zabudowy. Następnie planujemy badanie alternatywne i opracowujemy środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie lub zrekompensowanie negatywnych wpływów. Wynik raportu środowiskowego należy uwzględnić podczas rozważania interesów konkurencyjnych. Raporty środowiskowe firm i instytucji opisują cele, działania i wyniki. Ochrona środowiska jest przy tym częścią polityki informacyjnej i marketingu. W naszych raportach środowiskowych wyjaśnimy politykę środowiskową firmy, opisując zastosowany zestaw wytycznych w zakresie ochrony środowiska i stopień realizacji celu jak również czas realizacji.

Zadanie

 • Definiowanie programu badań dla badanego obszaru i głębokości
 • Sporządzanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zaangażowanie władz i społeczeństwa

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Ustalenie potencjalnego oddziaływania projektu, analizy konfliktów przedmiotów ochrony
 • Koncept środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów w zakresie ochrony dóbr
 • Opis wariantów i identyfikacji skutecznych rozwiązań
 • Zestawienie podstawowych danych w celu planowania i projektów jako wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego zrównoważonego procesu

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie społeczeństwa
 • Przejrzystość dla procesów planowania i podejmowania decyzji

Pozwolenia zintegrowane i wodnoprawne

Zapewnienie. Wykorzystanie. Uzyskiwanie.

Ochrona i projektowanie zbiorników wodnych są wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Zatwierdzane są projekty, które zapewniają równowagę wodną, środowiska naturalnego i krajobrazu lub interes publiczny. Wszystkie środki wymagają zatwierdzenia przez władze. Wykorzystujemy przestrzenie do działania w celu zmniejszenia kosztów konserwacji zbiorników wodnych. Uregulowany spływ wody i poprawa stanu ekologicznego są przy tym dla nas koniecznością.

Zadanie

 • Wykorzystanie pola do manewru w celu redukcji kosztów konserwacji zbiorników wodnych przy jednoczesnym uregulowanym spływie wody w celu poprawy stanu ekologicznego
 • Realizacja celów ramowej dyrektywy wodnej
 • Opis działań, które wymagają uzyskania pozwoleń

Nasze usługi

 • Określanie pola manewru w zakresie hydrauliki i wydajność hydraulicznej
 • Sprawdzenie różnych wariantów zmodyfikowanej ochrony zbiorników wodnych
 • Modele odległości dla praktycznego testowania zmodyfikowanych konceptów konserwacji
 • Składanie wniosków o zezwolenia zgodnie z prawem wodnym
 • Dokumenty niezbędne do składania wniosku zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o gospodarce wodnej
 • Dokumenty niezbędne do składania wniosku i wymagane przez niemieckie federalne prawo wodne
 • Prezentowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku przed władzami udzielającymi pozwoleń

Państwa korzyści

 • Bezpieczne planowanie środków w zakresie tworzenia i konserwacji zbiorników wodnych, które wymagają uzyskania pozwoleń
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Raporty środowiskowe

Prezentowanie. Sporządzanie Planowanie.

W ramach planowania przestrzennego, sprawozdania dotyczące środowiska opisują i oceniają wyniki oceny środowiska przeprowadzonej podczas sporządzania planów. W pierwszej kolejności przedstawione są cele ochrony środowiska związane z planowaniem przestrzennym. Na tej podstawie możemy określić potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego jakie może pociągać za sobą realizacja planów użytkowania gruntów i zabudowy. Następnie planujemy badanie alternatywne i opracowujemy środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie lub zrekompensowanie negatywnych wpływów. Wynik raportu środowiskowego należy uwzględnić podczas rozważania interesów konkurencyjnych. Raporty środowiskowe firm i instytucji opisują cele, działania i wyniki. Ochrona środowiska jest przy tym częścią polityki informacyjnej i marketingu. W naszych raportach środowiskowych wyjaśnimy politykę środowiskową firmy, opisując zastosowany zestaw wytycznych w zakresie ochrony środowiska i stopień realizacji celu jak również czas realizacji.

Zadanie

 • Definiowanie programu badań dla badanego obszaru i głębokości
 • Sporządzanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zaangażowanie władz i społeczeństwa

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Ustalenie potencjalnego oddziaływania projektu, analizy konfliktów przedmiotów ochrony
 • Koncept środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów w zakresie ochrony dóbr
 • Opis wariantów i identyfikacji skutecznych rozwiązań
 • Zestawienie podstawowych danych w celu planowania i projektów jako wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego zrównoważonego procesu

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie społeczeństwa
 • Przejrzystość dla procesów planowania i podejmowania decyzji
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner