Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena i monitoring środowiska

Identyfikacja ryzyka.

Budynek. Podłoże. Zezwolenia.

W dzisiejszych czasach decyzje są złożone. Często sytuacje są trudne do przewidzenia. Należy dokonać analizy słabych i mocnych stron. Każda transakcja dotycząca nieruchomości wymaga określenia i ilościowego oszacowania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Tylko wtedy, gdy problemy znane są z góry, można uniknąć dodatkowych kosztów. Gwarantujemy naszym klientom dokładną analizę tych zagadnień.

Due diligence środowiskowy

Kontrola. Analiza. Sporządzanie raportów.

Z należytą starannością także w kontekście środowiska badamy grunty, stan budynków, urządzeń technicznych, ryzyko operacyjne i zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Obszerne i skomplikowane badania wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, strategicznego myślenia i pracy interdyscyplinarnej. My badamy i oceniamy wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenia dla środowiska. W taki sposób dbamy o przejrzystość sytuacji, aby nasi klienci mogli podejmować swoje decyzje.

Zadanie

 • Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i jego ocena środowiskowa
 • Dostarczenie podstaw technicznych do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialności za środowisko
 • Analizy kosztów i kwantyfikacja zagrożeń środowiskowych

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena środowiskowa ryzyka inwestycyjnego
 • Podstawy techniczne do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialności za środowisko
 • Analiza kosztów i kwantyfikacja zagrożeń dla środowiska

Państwa korzyści

 • Przejrzystość w zakresie ryzyka inwestycyjnego związanego ze środowiskiem
 • Bezpieczeństwo prawne i zabezpieczenie kosztów transakcji
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Wysoka jakość i wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji
 • Długoletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza o charakterze lokalnym
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Audyt energetyczny

Opracowanie. Dopasowanie. Doradztwo.

Każdego dnia korzystamy z energii. Mniej lub bardziej świadomie. Zmniejszając nakład na energię, nasi klienci zwiększają końcową efektywność wykorzystania. Dlatego też opracowujemy rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb naszych klientów.

Zadanie

 • Systematyczne sprawdzanie zużycia energii przez przedsiębiorstwo/grupę przedsiębiorstw
 • Tworzenie obiektywnych i przejrzystych podstaw do podejmowania decyzji w zakresie definiowania środków do efektywnego wykorzystania energii do zarządzania
 • Doradztwo w zakresie środków

Nasze usługi

 • Unijne analizy i przegląd ram prawnych
 • Analiza i ocena rzeczywistych warunków
 • Audyty energetyczne zgodnie z normą EN 16247
 • Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001
 • Ekonomiczne i wydajne rozwiązania
 • Wsparcie podczas wdrażania środków
 • Pomiary zużycia energii, monitorowanie

Państwa korzyści

 • Przejrzyste i jasne przedstawienie stanu obecnego
 • Obiektywne i rzetelne podstawy do podejmowania decyzji w zakresie środków do efektywnego wykorzystania energii
 • Znajomość wymogów prawnych i gospodarczych we wszystkich krajach UE
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Wycena nieruchomości

Identyfikacja. Ocena. Koordynacja.

Środowiskowa wycena nieruchomości jest złożonym i zmiennym pakietem usług. Dotyczy to każdego etapu w cyklu życia nieruchomości: budowa, eksploatacja, leasing i rutynowa konserwacja, kupno i sprzedaż, rekonstrukcja lub rozbiórka. Zawsze ważne jest niezawodne zidentyfikowanie zagrożeń środowiskowych, ich ocena oraz wdrażanie odpowiednich działań. Dlatego też my oferujemy naszym klientom indywidualne rozwiązania dopasowane do rodzaju nieruchomości i etapu w cyklu.

Zadanie

 • Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i ocena środowiskowa
 • Dostarczenie podstaw technicznych do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialności za środowisko
 • Analiza ilościowa kosztów i zagrożeń środowiskowych dla kupna i sprzedaży
 • Określenie zakresu wymagań konserwacyjnych związanych ze środowiskiem oraz ryzyka operacyjnego
 • Doradztwo w przypadku rekonstrukcji i rozbiórki

Nasze usługi

 • Sprawdzenie terenów pod zabudowę pod kątem potencjalnego ryzyka zanieczyszczeń gruntów, wód gruntowych lub obecności broni
 • Ocena stanu istniejących budynków pod kątem substancji szkodliwych i zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem
 • Wymagania jakościowe dla wyrobów budowlanych
 • Ochrona drewna i zwalczanie szkodników
 • Sprawdzenie ryzyka operacyjnego
 • Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach przy pomocy pomiarów i metod analitycznych
 • Ocena zagrożeń naturalnych, tj.. powodzie, zalewanie, trzęsienia ziemi
 • Napromieniowanie środowiska oraz położenie względem elektrowni jądrowych
 • Doradztwo środowiskowe w zakresie usług zarządzania budynkiem

Państwa korzyści

 • Przejrzystość w zakresie ryzyka inwestycyjnego i ryzyka odpowiedzialności w zakresie środowiska
 • Niezawodne i pewne podstawy techniczne i finansowe do podejmowania decyzji o transakcjach kupna i sprzedaży
 • Planowanie i bezpieczeństwo kosztów
 • Podstawowe informacje na temat przestrzegania obowiązków względem środowiska (obowiązki właścicieli)
 • Zapewnienie bezpiecznego użytkowania i brak ekspozycji na zanieczyszczenia dla użytkowników i najemców
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Audyt ekologiczny

Kontrola. Analiza. Sporządzanie raportu.

Wiele czynników i indywidualne kryteria oceny wpływają na wybór lokalizacji. My uwzględniamy lokalne warunki miejsca i wymagania klienta. W oparciu o cele firmy ustalamy indywidualne wymagania odnośnie do lokalizacji i dostosowujemy je do warunków alternatywnych lokalizacji. Analizujemy wszystkie istotne czynniki, poddajemy ocenie podstaw i badamy alternatywy.

Zadanie

 • Analiza i ocena lokalizacji dla potencjalnych inwestorów pod kątem konkretnych kryteriów środowiskowych, tj. zanieczyszczenia, geotechnika, hydrogeologia i wykorzystanie wód przemysłowych, infrastruktura, sytuacja w sąsiedztwie i zagrożenia naturalne
 • Identyfikacja, ocena i określenie ryzyka inwestycyjnego
 • Tworzenie i ocena analiz środowiskowych dla danego kraju

Nasze usługi

 • Analiza na podstawie określonych lub znormalizowanych katalogów i kryteriów testowych
 • Tworzenie profili usług i katalogów testowych indywidualnie dla klienta
 • Ocena porównawcza alternatywnych lokalizacji i ich mocnych i słabych aspektów
 • Proponowanie rozwiązań w celu zredukowania do minimum zidentyfikowanego ryzyka
 • Dane techniczne i wymagania dotyczące zapewnienia jakości przygotowania terenu
 • Obecność na arenie międzynarodowej i posiadanie doświadczeń specyficznych dla danego kraju, w tym dzięki międzynarodowej współpracy oraz sieci Inogen

Państwa korzyści

 • Podstawy do podejmowania obiektywnych decyzji o wyborze lokalizacji
 • Wiedza o potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją przed podpisaniem umowy
 • Dysponowanie informacjami o lokalizacji i podstawowymi danymi technicznymi do sporządzenie umów
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Baza azbestowa

Rejestrowanie. Dokumentowanie. Ochrona.

Prawdopodobnie w każdym budynku wybudowanym w XX w. znajdują się zanieczyszczenia, w tym także niebezpieczne materiały – zgodnie z rozporządzeniem o niebezpiecznych substancjach. Nawet jeśli niebezpieczne substancje nie są znane, ich emisja stanowi długotrwałe obciążenie i zagrożenie dla zdrowia użytkowników. W taki sposób powietrze w pomieszczeniu może być skażone formaldehydem. Niewłaściwe obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami podczas rozbiórki lub remontu może prowadzić do uwalniania włókien azbestowych. Niezidentyfikowane zanieczyszczenia pomieszczeń mogą prowadzić do szkód i roszczeń odszkodowawczych. Pragniemy chronić naszych klientów przed takimi wysokimi kosztami.

Zadanie

 • Wykrywania zanieczyszczeń w budynku
 • Dokumentacja zanieczyszczeń na piśmie wraz z rycinami
 • Uzupełnianie i aktualizacja dokumentów dot. zanieczyszczeń wraz z rycinami
 • Informowanie właścicieli budynków o bieżącym stanie

Nasze usługi

 • Ocena dokumentów tj. starych ekspertyz, dokumentów i archiwów budowlanych
 • Inspekcja budynku oraz instalacji technicznych przez eksperta
 • Pobieranie próbek zanieczyszczeń z podejrzanych obszarów, program badań, organizacja i ocena analiz
 • Dokumentacja zanieczyszczeń według lokalizacji, rodzaju i ilości
 • Ponowna rutynowa inspekcja, np. co ‑5 lat‑ lub nierutynowa inspekcja z aktualizacją katastru zanieczyszczeń
 • Zaadresowanie aktualnych zagadnień, tj. planowana renowacja

Państwa korzyści

 • Unikanie zagrożeń dla użytkowników i osób trzecich
 • Sprawna realizacja rozbiórki i prac renowacyjnych bez opóźnień i wydatków
 • Unikanie kosztów awarii
 • Pociąganie podmiotu zanieczyszczającego do odpowiedzialności za uszkodzenia
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner