Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego

Określenie ryzyka. Postępowanie. Zwiększenie jakości.

Zanieczyszczone gleby, skażone tereny i budynki, emisje i bezpieczeństwo produktów oraz pracy zagrożone zanieczyszczeniami zmniejszają wartości produktów i nieruchomości. Należy zatem identyfikować i określać zawartość substancji chemicznych. Zagrożenia są często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to w szczególności połączonej ekspozycji na koktajle substancji toksycznych. Nasza ocena ryzyka toksykologicznego sprawdza ustawowe progi ryzyka, na przykład, ryzyko zachorowania na raka w skali IRS 10E-5. Dla niedopuszczalnych zagrożeń i niebezpieczeństw definiujemy cele działania na miejscu, jak również cele jakościowe i środki zaradcze. Wspieramy naszych klientów w ocenie ryzyka.

Zadanie

 • Ocena ryzyka związanego ze zanieczyszczeniem terenów i skażaniem obszarów
 • Zdefiniowanie i sformułowanie celów do działań zaradczych, tj. środków zaradczych dla skażonych obszarów i zanieczyszczonych terenów w zakresie gleby, gazów glebowych i wód gruntowych
 • Ocena nieruchomości w danych lokalizacjach oraz pod kątem nowego użytkowania i kosztów ich odnowy, jak także związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości
 • Określenie zagrożenie jakie niosą za sobą skażone budynki, np. poprzez odgazowywania w powietrzu w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB, PCP, ocena substancji przeciwpalnych i konieczności odnowy pod kątem zagrożenia toksykologicznego dla ludzi
 • Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z chemikaliami zgodnie z przepisami prawa europejskiego, tj. REACH i innymi
 • Zabezpieczenie produktów w kontekście zagrożenia toksykologicznego dla ludzi, na przykład żywności, paszy dla zwierząt, produktów użytkowych i pojazdów tj. samochodów, samolotów, helikopterów, oraz ich emisji gazów w powietrzu w pomieszczeniach
 • Ocena emisji i zanieczyszczeń, np. w przypadku połączonych koktajli zanieczyszczeń oraz w celu wsparcia optymalizacji etapów przetwarzania w kontekście technologii procesów, np. dla powietrza, ścieków, gospodarki odpadami
 • Ocena miejsc pracy obciążonych koktajlami zanieczyszczeń

Nasze usługi

 • Poszukiwania i badania zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami pochodzącymi z koktajli zanieczyszczeń, np. w przypadku skażonych terenów i skażonych obszarów, nieruchomości, budynków, produktów, emisji i immisji
 • Określanie i definiowanie scenariuszy ekspozycji oraz jej stopnia Przejrzyste zastosowanie znanych strategii o najsolidniejszej podstawie naukowej oraz modułów modelujących dla przemieszczania zanieczyszczeń ze znanych modeli amerykańskiego EPA oraz holenderskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich, kanadyjskich i austriackich procedur zastosowania
 • Ilościowa ocena ryzyka zanieczyszczenia koktajlami z progiem i bez progu dla emisji i odpowiedzi na nią, jak również ryzyko zachorowania na raka lub systemowe zagrożenia toksykologiczne wraz z wyborem opartym o wiedzę naukową i wyprowadzeniem referencyjnych wartości toksykologicznych dla emisji i odpowiedzi (RFD, RFC, TRD etc.)
 • Ocena dopuszczalnych i niedopuszczalnych zagrożeń toksycznych i definicja działań następczych, tj. środki zaradcze, zabezpieczenie, ograniczenie użytkowania i zmiana w tym zakresie, optymalizacja procesów
 • Zdefiniowanie celów w zakresie jakości lub środków zaradczych
 • Końcowe badanie w celu wykluczenia niedopuszczalnego ryzyka
 • Zalecenia dotyczące najlepszego sposobu analizy stosunku kosztów do korzyści, tj. wzrost wartości nieruchomości w celu dalszego jej użytkowania oraz opcje działań zaradczych w miejscach, budynkach itp

Państwa korzyści

 • Maksymalna pewność prawna dla użytkowników danej lokalizacji i znajdujących się tam budynków, władz i osób odpowiedzialnych, poprzez uwzględnianie koktajli zanieczyszczeń i ich wpływu na kwantyfikację ekspozycji na ryzyko toksykologiczne (metoda TERQ)
 • Ma zastosowanie także do bardzo złożonych mieszanin zanieczyszczeń, na przykład w przypadku rezydualnych odpadów wojskowych, wojskowo-chemicznych zanieczyszczeń terenów lub pestycydów i koktajli metabolitów
 • Ma zastosowanie także do zanieczyszczeń, dla których nie ustalono jeszcze wartości granicznych
 • Przejrzysta ocena zagrożenia toksykologicznego dzięki zastosowaniu zrozumiałych parametrów i ilościowego określania ekspozycji metodą TERQ.
 • Optymalizacja kosztów i korzyści w zakresie zarządzania nieruchomościami, np. wzrost wartości nieruchomości poprzez optymalizację wariantów naprawy i ponownego użytkowania oraz zarządzanie produktami i procesami.
 • Bezpieczeństwo pod kątem budżetu i planowania bez niedopuszczalnego ryzyka rezydualnego
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner